Khanyi

AbakwaKhanyi /Khanye
Muna 
Msuthu
Mwelase
Ntshumane
Fusi
Sodoyi
Makhubalo 
Fudu
Abantu bakwaKhanyi imvelaphi yabo isebaSuthwini.Ngeminyaka yama 1700 laba bantu bakwaKhayi babakhe endaweni osekuseFilidi khona namuhla bakhelene nabahlobo babo oMazibuko.
Isilwane esihlonishwayo kwaKhanyi yiNkalankala, kanti kunjalo nakwaMazibuko. ‎Laba bantu bakwaKhanyi bayatholakala kwelikaMthaniya endaweni yaseMajuba(Nyukhasela) ,bayathokala nakwezinye izifundazwe ezifana neNorth West kanye neMpumalanga kanye nakwamanye amazwe afana nezwe lakwaMthwakazi. 
UNtshumane Khanyi 
UNtshumane wayengomunye wezethenjwa zeSilo saseMhlahlandlela inkosi uMzilikazi kaMashobana. Lensizwa yakwaKhanyi yayikade ingomunye wabantu ababethunjwe inkosi uMzilikazi ngemuva kokuhlasela kwayo isizwe sakwaMazibuko esasakhe endaweni yaseFilidi ngonyaka ka 1821. Isizwe sakwaKhanyi asisindanga kulokho kyhlaselwa, sahleselwa naso kwathunjwa enye ingenye yaso ithunjwa yiNgonyama yaseMhlahlandlela inkosi uMzilikazi. UNtshumane wazilwa zonke izimpi zesizwe sikaMthwakazi ezalwelwa eMosega namabhunu, nezaliwa namaKorana kanye nezinye ezalwelwa ngaphasheya kweNgulukudela. UNtshumane wayeyinduna yebutho leNxa ngaphansi kweGaba likaMaqhekeni Sithole. Kwathi ngowezi 1837 ngenkathi aBethwakazi befulathela iMosega belibhekisa kwelabeLozi uNtshumane wazimbandakanya nethimba elaholwa nguGundanekumitha Ndiweni. Lelo thimba lalimbandakanya amakhosikazi kanye nezingane zeNgonyama uMzilikazi. Enye ingxenye yesizwe yaholwa yiSilo luqobo. Leyo ngxenye yagcina yedukile yaze yatholakala ngemuva kweminyaka emimibili sekuze kwabekwa neNdlalifa yeNgonyama uMzilikazi uNkulumana ibekwa yizinduna ngoba zithi yona kade yakhothama.UNtshumane waba ngenye yezinduna ezabeka uMntwana uNkulumana ngowezi 1840 ngoba zicabanga ukuthi inkosi kade yakhothama ‎.
Ngakho-ke naye umfoka Khanyi akasindanga olakeni kweSilo ngenkathi sibulala cishe zonke izinduna ezazibeke uNkulumana soba sisaphila.‎Lezo zinduna zabulawelwa entabeni eyaziwa manje ngokuthi yiNtabazinduna, eyaqanjwa ngaso isigameko. 
Liyavela igama likaNtshumane ezibongweni seSilo uMzilikazi uma kuthiwa 
‘ubuvamba benziwe nguGundanekumitha kwabakaMashobana,
 Benziwa nguNtshumane kwabakwaKhanyi 
 Basikaza iWundlu ngophaphe lweNdlondlo’ 
 INdlondlo isabhula amaphiko 
 INjumbane yadla uselwa lweNxwala, yabhansela ngabasondezeli kwaNtabazinduna’
Ubuvamba igama lesiZulu esiqinile elichaza ubudedengu. IWundlu (ichwane leBhubesi) kushiwo uNkulumana. INdlondlo kushiwo iSilo uMzilikazi.
UFusi Khanyi
UFusi wayeyinduna yebutho leNgubo elalibuthwe iSilo uLobhengula waMawaba. Kwathi ngenkathi kuzosuka impi yaseNgazini nokuyimpi eyabe iphakathi kweSilo uLobhengula noMbiko kaMadlenya Masuku owabe eyiVukelambuso uFusi wavuna uMbiko kodwa kwathi ingakaqali impi wabuye wafunda kwezakhe wabuyela ngasohlangothini lukaMakhobolondo wakwaBulawayo ( iSilo uLobhengula). Kuleyo mpi wanqotshwa uMbiko Masuku wayexhaswa umfowabo uMkhokhi Masuku induna yebutho iNyamayendlovu. 
AbakwaSiwela bona baphuma kuSiwela indodana yenkosi uPhuthini Mazibuko owayexabane noYise waduba ikhaya.USiwela wakwaMazibuko akahlobene noSiwela wakithi eMantungweni, kithi uSiwela uyisithakazelo akasisona isibongo. Owakithi wayezalwa nguGasa engumnawa woDonda noMagugu Khumalo 
Ake ngime lapho nina beNkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa umdlebe!‎
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo