Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Sweswe

Umlando ngesibongo sakwaSweswe. Abantu bakwaSweswe bayingxenye yabantu bakwaNcube abatholaka eNingizimu yezwe laseZimbabwe engxenyeni ebizwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokuyingxenye eyabe iyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamaNgisi ngowe 1893 . KwaMthwakazi isibongo sakwaNcube sihluke kaningana, kukhona oNcube abangawona aMaZilankatha. Abanye balabo Ncube yilaba ababuye baziwe ngokuthi bangabakwaSweswe. Labo Ncube imvelaphi yabo nabo isebaSuthwini njengawo amaZilankatha kodwa kubukeka sengathi akukho ukuxhumana noma ukuhlobana. Eminyakeni e... qhubeka ufunde »

Incazelo ngokuqambeka kwemifula

Incazelo ngokuqambeka kwemifula: *UMLAZI EThekwini kukhona ilokishi elaqanjwa ngomfula wendawo obizwa ngokuthi uMfula ‘uMlazi’ . Lo mfula kuthiwa igama lawo waliqanjwa yi-Ngonyama u-Shaka. Kuthiwa kwenzeka ngelinye iNgonyama u-Shaka nempi yayo iwele loya mfula isuka kwaDukuza esigodlweni... qhubeka ufunde »

Mlalazi

Umlando ngesibongo sakwaMlalazi Abantu bakwaMlalazi batholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe , engxenyeni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokuyingxenye eyabe iyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamaNgisi ngowe 1893. Laba bantu babuye baziwe ngo... qhubeka ufunde »

Segole

Sereto sa Segole – Bakgatla * Bare ke rona Mogogotoane mpa magatlwa dira, Gabo tse tseileng di thlaga ko marapyane koa Moepi. Bare bangwe ba thlaga ka melapo le meratsoana. Mare erile Ga letsatsi le thlaba ba tsoga ba gopolana matebeleng. Bare ba Gopoloa kemang? Bane ba Gopoloa ke Gosi ya Sech... qhubeka ufunde »

Ntshala

Sereto sa Bakgatla ba Ntshala* Dithoko tsa Nkholi Mokhatla Mokhatla moana-nong! Moana nkholi-kholi’e holimo! Oa ma-Molise’a Setabele Mokhatla moana-nong! E holimo-limo Nkholi! Ke molisa oa Setabele, Leholimo la Mankoane, Mokhatla   Mokhatla! Kotsoan’a poli tsa ha ‘Mashale, Nonyana e fofang ... qhubeka ufunde »

Tsoku

Sereto sa Bakoena ba Tsoku* Tsoku Bakoena Ba Mohopa Koena e ntsho ea mohopa ea Mamoduoane, E reng ha e hloella e eme ka marumo kgwithi e apare madiba. Kobo ke mohlabo, mosamo ke bolele. Bakoena la re le re tsoalla bana la re tsoalla Ma aowa, Bapedi ba re loantsha ba re loantshetsa borena, Loana oena... qhubeka ufunde »

Kgapola

Sereto sa ga Kgapola* Re bana ba poo Masemola Bana ba nong e kgolo Tau ya Tswako Bare nong e gana go fofa phofa dia gana Re Batswako ba tšwa Mphanama, Rebatjwa Tswakong Kua Seokodibeng se se meriti mebedi, Mong wa maloba. Re bana ba Mosadi yo moso Kgaladi Re Maifaudu maila go fenywa Ma gana bohulwa... qhubeka ufunde »

Mashego

Sereto sa ga Mashego Ke Mashego wa Malala segwete se mela ntsweng Wa Maganwa go retwa seroba thoka ya badisi. Ga ena marapo e popula dihlogo tsa batho. Re boya kua shakwaneng, Ga kgomo le motho go phalang, Go phala motho ba sa jego, Kgomo ke ma llela teng Agee Tau ya Mariri!!

Ramaotswa

Sereto saBadupe ba Ramaotswa Ramaotswa baila letlhaka, Ramaotswa baila letlhaka, Bakwena baroka ba metsi a pola, Batheana bathebeledi,   Ke Badupe weee!  

Segage

Sereto sa ha Segage Ke Segage sa mphekele phoku a Mmakashane a Lebalela. Ke Sekurukuru setla tsebeng motho le kgomo go phala eng? Go phala kgomo motho ba sa jeng, kgomo re llela teng. Ke Mohlakane wa Hlamula rumo wa go reka tsela ba sa reke. Ke boya kua shakwaneng, Re ba ga segana marumo se dumela b... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!