Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Izitho zenkomo (Ezangaphakathi )

*Isitho -Incazelo Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! UGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amaGawu abebesi! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! #ISilo uShaka leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade, ngethemba basaphila abeSilo, cha , sisaphila thina eMantungweni. Nina beSilo ake sibheke izitho zenkomo , ukwehlukaniswa kwazo uma bekade kuhlizwa, nanokuthi zidliwa obani.Ake sizibheke *Amathumbu -Amathumbu ahlukaniswa kuthiwe kukhona amakhulu kanye nam... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uMthonga

Nina abakaMsimude owavela ngeSiluba phakathi kwamaNgisi namaQadase, uNowela muva wawoShaka! #ISilo uMpande leso . Le Nsizwa endala eniyibona esithombeni uMntwana uMthonga ka Mpande. Oka Ndaba wabuthelwa ebuthweni loMbonambi ebuthwa kanye noMnewabo uMntwana uNdabuko . UMntwana uNdabuko wayelamana neS... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNongalaza ka Nondela Mnyandu

Nina abeMamba eyath’ukuvuka yangen’ehlathini ,ihlathi lineMbube ! Yamaphul’uBusubengwe ka Nongalaza ! UNgalo zinjengezeNgonyama ! IMbube eshoba liyisilikithi !#ISilo uCetshwayo leso! Lezi zihasho iSilo sasoNdini sazithola eMpini yaseNdondakusuka mhla zimbili kuZibandlela 1856. Impi yaseNdondak... qhubeka ufunde »

Tsotetsi

Umlando ngesibongo sakwaTsotetsi . Nina abakaHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe nguMantshonga benoGqelebana! UThambekeka wena owaliwayo thambekeka wewuswe iNtambanana nangezinyembezi ! Enhla nasezansi angiyibingelele iNgabade kanye nabeSuthu phezulu eNtabazwe kungumhla weshumi nesithupha kuNh... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uDingane ka Senzangakhona,iSilo saseMgungundlovu

  Nina abakaVezi ngimfumane bemzila ngafike ngamudla kanti ngizifaka iLoyi esiswini! UMbombosh’omnyama uMgabadeli owagabadela inkundla yakwaBulawayo! UMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo! Inkomo eyabuya yodwa kawaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! Enhla nasezansi ngiyayi... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uSenzangakhona ka Jama

  Nina abaQangabhodiya wawoMkabayi uQabi kwezameva eNtendemuzi! UMenzi kabongwa ngabalandakazi ubebongwa ziNjenje zaseMqekwini! USingqila nganhloko zond’intamo! INakazi emnyama yakithi kwaNobamba , uSisanhloko kanti abanye bas’izinyawo! Enhla nasenzi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethe... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uMkabayi ka Jama

  UMntwana uMkabayi wayezalwa yinkosi uJama ka Ndaba , inkosi uJama yiyona ezala inkosi uSenzangakhona uyise weLembe , iSilo uShaka. Lokho kusho ukuthi uMntwana uMkabayi wabe enguDadewabo wenkosi uSenzangakhona , kanti kuphinde kusho ukuthi wabe enguBabekazi weLembe. UMntwana uMkabayi wabe eyiw... qhubeka ufunde »

Dithoko tsa Mogotlane

Dithoko tsa Mogotlane Ke Bathokwa ba Maseboko ga bokwe baneng se bokwa ka ntlong ngwana a belegwa Ke ba Mmapelwana tsa go tlala Tsa tlala dia falala Ga ba sie ntwa ba tshaba go fenywa Ke bana ba mmu wa Makgaseng Re Malibu a ntlo tsa goswa Ke bana ba Mmasemanodi sa Makgaseng Gabo Molala Kgosi ya Mali... qhubeka ufunde »

Sereto sa Matebele a ga Kekana

Sereto sa Matebele a ga  Kekana Re Matebele Makwankwana Ba hloka Kgomo ba ja motho MaNdrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko Nge Mandrebele aga Somaele a mala Ngoba ledrebele la somaela  mala la fa Matebele barata nama kudu kudu ba ga Kekana MaNdrebele a gha Mokopane Kekana tlou letebele, Ge n... qhubeka ufunde »

Leboko la MAUBANE

*Leboko la MAUBANE* Rena ba Maubane re Bakgatla ba Mocha’ a Rakau, Re bana ba Matlaisane’a Moleka Bare Moleka imela letsogo Mme Mphiri o imele Molala. Ditlogella mangwa tse di tlogelletsweng yena mong Tabane’a Modisa botlholo wa Pogoti ya Lehaba la tladi e khibidu. Bare Bakgatla ke... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!