Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Khanyile

Umlando ngesibongo sakwaKhanyile ***Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo*** (Lo mlando ucashunwe encwadini ka Solwazi J Maphalala esihloko sithi ‘Izibongo zamakhosi akwaZulu uMqulu 3) Abantu bakwaKhanyile bawuzalo lwenkosi uMalandela njengabantu bakwaQwabe, abakwaZulu, abakwaSibiya, abakwaGaz... qhubeka ufunde »

Khuphe

Umlando ngesibongo sakwaKhuphe . Abantu bakwaKhuphe iningi labo litholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi nokuyindawo eyabe iyizwe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamaNgisi ngowe 1893 . Kukhona noSopolitiki ... qhubeka ufunde »

Kunene

Zithakazelo nomlando wesibongo sakwaKunene Abantu bakwaKunene bangabaNguni baseMbo ngokwezigaba zabeNguni , imvelaphi yabo isenhla nezwe njengazo zonke izibongo zabeNguni . Bahlobene kakhulu nesibongo sakwaNkosi -Dlamini nokuyisibongo esibusa izwe laseSwazini . Isibongo sakwaKunene saqambeka ngoKune... qhubeka ufunde »

Khambule/Nkambule

Izithakazelo nomlando wabantu bakwaKhambule.         Abantu bakwaKhambule noma Nkambule kusengabantu bakwaNcube . Laba bantu baphuma esendeni lika Khambule kaSiyobi wakwaNcube okwathi ngokuhamba kwesikhathi lonke uzalo lwakhe lwazibiza ngokuthi lungolwakwaKhambule. Imvelaphi yaba... qhubeka ufunde »

Khonjwayo

AbakwaKhonjwayo Abantu bakwaKhonjwayo bangaMampondo ngokwendabuko, nabo baphuma kuSibiside waseMbo. USibiside wazala uNjanya owazala amawele oMpondo noMpondomise. UMpondo wazala isizwe saMampondo, kwathi uMpondomise yena wazala aMampondomise. KuMampondo kwabuye kwaphuma ezinye futhi izizwe ezifana b... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!