Incazelo ngoMhlambamanzi     ( Rauvolfia caffra )

UMhlambamanzi…

Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe!! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila ! #ISilo uShaka leso, iSilo sakithi kwaDukuza. Nina beSilo ngiyanibingelela enhla nasezansi . Ngethemba nisaphila , cha , thina sisaphila eMantungweni. Nawo-ke uMhlambamanzi nina beSilo , umuthi omuhle wokugeza iDlozi . Ungena kwezimhlophe , zokuhlambulula iDlozi. NgoLimi loSosayensi ubizwa ngokuthi I Rauvolfia caffra.

Wenzani uMhlambamanzi?

Nina beSilo lo muthi umila kakhulu ezindaweni eziseduze noMfula. Lo muthi muhle kakhulu kwezoKhuni. Muhle kakhulu impela kuleyo ndawo kwazise phela awunalo iphunga elibi futhi ukhuni lwawo alubabi. Lo muthi wenza ezinhle izinkezo zokhuni, izitsha , izingqoko njalo njalo. * Ixolo lalo muthi nina beSilo liye lonyiswe , ebese liyagaywa libe yimpuphu eba wuMbhemiso wekhanda elinkenkethayo. Amacembe alo muthi agqumela amehlo abuhlungu akhala izinyembezi njalo. Amacambe alo muthi abuye abiliswe abe yiSiphungo esiqeda ukuqwasha sixoshe namaphupho amabi. Ixolo lalo muthi lingena kakhulu kwezokukhipha izichitho , liyageza , liyaphalaza liyagquma futhi . Liye lithakwe nezinye iziNduku, alisebenzi lilodwa. Liyangena futhi ixolo lalo muthi kwezezifo zocanci , oDilobhu, kanye nakwezinye ezishobingisa igazi kwazise liyayihlanza ingaphakathi , likhiphe konke okungcolile esinyeni , emgogodleli,ezinsweni nakuyona yonke ingaphakathi.Uma uhlushwa yisinye noma yiqolo ungalisebenzisa ixolo loMhlambamanzi , lilodwa nje lilungile. *Izimpande zalo muthi ziwuBulawu beDlozi. Zigeza iDlozi ebelikade liphenduliwe . Ziyangena eNdukwini emhlophe edliwa uma kade kugezwa aManzamnyama. Kuleso sigaba kusuke sekuhlanjululwa , leso isigaba sesibili sokugeza aManzamnyama. Isigaba sokuqala siba sehlathini , kugezelwa eSidulini kudliwe imithi elwayo efana noMviyo, uQeduhlobo , iMpindamashaye kanye neminye. Isigaba sesibili siba sekhaya , lapho kudliwa khona imithi emhlophe yeDlozi, efana nawo uMhlambamanzi , iNtumbadlozi, kanye neminye. AManzamnyama agezwa yiNyanga esuke iqashelwe khona ukugeza umndeni osuke uphehliwe, yiyona esuke ikhipha yonke imiyalelo. Kukancane ukuba usale uMhlambamanzi emithini ehlambulula aManzamnyama. Kuyaphalazwa ngoManzamnyama, kuyagezwa futhi kuyagqunywa ngawo. Lo muthi ubuye ungene nakwezokwakha inhlanhla. Uye uqhathwe nayo imithi yeDlozi efana noNhlanhlemhlophe , uVumakubangoma omhlophe, uBhubhubhu kanye nezinye iziNduku. Uyangena uMhlambamanzi kwezokugeza amabhadi , kwezokudonsa ,kwezokukhipha isilwane ,kanye nakwezinye ezahlukahlukene kwazise umuthi osetshenziswa kakhulu lona. Izimpande zoMhlambamanzi zihle nasekukhanyiseni amaphupho ziwacacise , zenze iDlozi likhulume uma kade selithulile. Lo muthi uyasetshenziswa ngamamaSoka.

Khumu!

Niphile nina beLembe ! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo