Incazelo ngeBheka(Scabiosa columbaria )

IBheka

Nina abakaKlebe engimbone ukwehla kwezikaMangcengeza kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala! UHlabahlungu bazoshumanyezana abasezitheni nabasemakhaya! #ISilo uShaka leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu! Cha, sisaphila thina eMantungweni. Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa yiBheka igama layo , isetshenziswa kakhulu ngabesifazane , bayisebenzisa kwezeNtando , yenza indoda ihlale icabanga ngoMkayo noma ngoMlingani wayo , lowo osuke eyisebenzile. NgoLimi loSosayensi iBheka libizwa Scabiosa columbaria . NgesiLungu kuthiwa i- Wild scabious. Ka se Pedi bare ke Moholungoane . NgesiBhunu balibiza nge Bitterbos..

Lenzani-ke iBheka?

 

Nina beSilo iBheka lingumuthi omkhulu weDlozi. Izimpande zeBheka ziyangena eGobonbweni elimhlophe , zenza umuntu athandwe liDlozi limethwale ngeQoma abe yiNtandokazi yalo, lifana neNingizimu kanye noMusa. IBheka lenza iDlozi likhulume emaphusheni , lisondeza iDlozi . Liyangena iBheka emithini emhlophe edliwa lapho kugezwa aManzamnyama. IBheka liyasetshenziswa nangamaSoka , alithaka eNdukwini emhlophe yokuphalaza , iNduku exube uMusa, uFoshela , iNhlanhlemhlophe , uBhubhubhu kanye nezinye. IBheka liyaphalaza, liyagquma , liyageza liyakhafula. IBheka libuye libe wumuthi osetshenziswa kakhulu ngabantu besifazane. Abesifazane bavamise ukuba bageze ngalo lilodwa vo, bagezele ngaphandle kwesango , basuke begezela ukunqanda izithunzi ezimbi, kanye nemimoya emibi ebangela ukuba  bengabonakali kwabesilisa. Kugeza impande . Kanti yona impande yeBheka abesifazane bayayithaka eNdukwini yokulungisa iNdoda ukuba iBheke bona bodwa. Impande yeBheka yinhle nasekuphalazeleni ukuxosha imimoya emibi kanye namaphupho amabi. IBheka lihle kabi ekulungiseni igazi , lenza umuntu abe yiSilomo athandeke. Ingakho amaSoka elithwele ngeQoma. Lihle naseGobongweni elimhlophe.

Khumu!

Niphile nina abeLembe eleqa amanye amaLembe ngokukhalipha! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi….

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo