Incazelo ngeNqe\IZwangomoya\IDlanga\Vulture .

Nina abakaSihlangu simagqabha sinamanxeba , uVava lweNkunzi yakithi kwaKhethomthandayo kayigwebi ichoma ngazo zombili! INtulo ebande ngodongva kwaBhekuzulu , uNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana !! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade kungumhla wamashumi amabili nesishiyagalo mbili, kuMbasa{Ephreli} onyakeni ka 2023 . Ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu . Cha , thina sisaphila eMantungweni.

INqe.

Nina beSilo le nyoni eniyibona esithombeni kuthiwa yiNqe ngesiZulu , amaNqe uma esemaningi. INqe lidla  inyama , ikakhulukazi inyama yesilwane esisuke sibulawe ngezinye izilwane , noma esizifele. INqe alikwazi ukuzizingelela .  Kodwa amaNqe uma ebona ukuthi isilwane sesizizacele, seliya ngoMutshawendoda,sesiseduze ukuba sife, avele asiqale ukusidla sisaphila isilwane. Kuthiwa iNyosi yeSilo uShaka uMxhamama ka Soshaya Sibisi wayethi uma ebona amaNqe endinda phezulu athi eSilweni uShaka “ Zilambile iziNyoni zakho Nkosi”. Kuthiwa lawo mazwi wayejwayele ukuwasho uma esefuna kube khona abazophanjaniswa nemvula, ukuze phela aqambe izihasho . AmaNqe avamise ukuhamba noma ukundiza emaningi, uma ebona isilwane esesizacile avele athi mbo kusona aqale ukusidla sisaphila. INqe libuye laziwe ngeDlanga. Kukhona nendawo ebizwa ngokuthi kuseMadlangeni , laphayana eTilehe , buqamama naseNyukhasela. INqe libizwa ngeVulture ngesiLungu. INqe lihle kakhulu ekuhogeleni , lihle ekuzweni ngomoya .Isilwane esifile lisizwa ngomoya, kuyileso sizathu abaNgoma besithaka ezithakweni zeMibhemiso yabo yokubhula . Bathaka ubuchopho balo. Ubuchopho beNqe benza iSangoma noma uThwasa abe bukhali lapho ebhula , ashaye eMhlolweni. Amafutha eNqe mahle kwezokuPhosa , kwezokuKhafula , uma eqhathwe noMzaneno intombi ayilanda emini izwe libuka. Ithambo leNqe , izinzipho , iphiko, kanye nomlomo kungena eMabuthweni athunywa ukuyolwa.

Khumu!!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngaMakhathakhatha. Niphile nina beGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini beNgoma.

IZwangomoya


Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo