Incazelo ngeGobandlovu \Balanites maughammi\Groendoring\Torchwood \Nulu:

 

Nina abakaQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa uMdlebe kwaSoshangane, iHwanqa eladla amanye amaHwanqa ngoba ladl’uPiti kwabaseMgungundlovu. UVezi wakithi eMgungundlovu !

Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kuwumhla ziyisiShiya galo mbili kuMbasa , onyakeni ka 2023. Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni esingezansi kuthiwa iGobandlovu. Lona wumuthi wokuthambisa , ungena ezindaweni eziningana. NgeBotanical name ubizwa ngeBalanites maughammi, lo muthi usemndeni yemithi eyaziwa ngama-Ziygophyllaceae. NgesiNgisi iGobandlovu libizwa ngeTorchwood. Kuthiwa iTorchwood ngoba zingakabikho izibane ezisebenza ngamaBattery  kwakusetshenziswa wona lo muthi uma kukhanyiswa. Nabantu abansundu babesebenzisa wona. NgesiBhunu iGobandlovu libizwa ngeGroendoring. NgesiTswana kuthiwa iNunu. Kanti ngesiSuthu saseQwaqwa phecelezi iSouthern Sotho iGobandlovu libizwa ngeMnunu.

Lenzani iGobandlovu ?

Njengoba besengishilo nina beSilo iGobandlovu wumuthi wokugoba , umuthi wokuthambisa. Uyangena kwezamacala , iMantshi uyayithambisa ithambe , ivele ibe nomusa kuMsolwa osuke ewusebenzisile. AmaSoka ayawuthaka emithini yawo eMhlophe yokuphalaza. Uthambisa intombi ingabi nalulaka lapho ishelwa.Kusebenza kakhulu ixolo kanye nempande kulo muthi . Izimpande zeGobandlovu ziyangena kwezokuvula iNhlanhla, emithini emhlophe yokuphalaza esingabala kuyo oVelabahleke, uVumakubangoma omhlophe , uMtholo{uMazulazayithole} , uQhume {uMfazothethayo} , uMadlozana kanye neminye. IGobandlovu liyangena kwiZiphephetho . Liyangena kwiSibambelelo sothando . Liyangena kwezokwakha iSithunzi . Liyangena eNtelezini echela ikhaya , ligoba ubukhunkuli. Liyangena eZikhafulweni zokubuyisa umfazi. Lingena ezindaweni eziningi. Liyangena kwezokugeza iDlozi,eMagobongweni. Liyangena naseZibungeni zeBhizinisi, lidonsa inqwaba yeNkece. Impande yeGobandlovu ikhipha eliningi igwebu leli, ivula inhlanhla, iyageza , iyagquma , iyaphalaza. IGobandlovu lisetshenziswa kakhulu iziNsizwa ezeshelayo , zilikhonze kakhulu. Iye ithakwe neminye imithi yenhlanhla.

Khumu!!

Niphile nina bakaMakhalimakhande njengeZulu lona limakhalima limandindizela! uTshwala bukaGologo babungaphuzwa muntu kithi KwaMalandlea babuphuzwa imihlambi yezinyamazana!!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngempande!!

 

IGobandlovu

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo