Incazelo ngeMpisi\Phiri\Hyena:

 

Nina bakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuka naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi, kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! IGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma::

Lesi silwane enisibona esithombeni kuthiwa ‘iMpisi’ ngesiZulu. NgesiTswana sibizwa ngokuthi ‘iPhiri’ . NgesiLungu kuthiwa ‘iHyena’ . Lesi silwane sihlonishwa ngabeTswana abazibiza ngokuthi bangaba’Phiring” noma Baphiring’.Lesi silwane  sidume ngokuthi siyisilwane saBasokoco .IMpisi iyisilwane esiphila ngokudla inyama yezinye izilwane. Iyakwazi ukuzizingelela, kepha esikhathini esiningi idla isilwane esisuke sibulawe ezinye izilwane ezifana neziNgulule ,iziNgwe amaBhubesi njalo njalo . Ivamise ukuzingela ngayodwana, kanti kuyenzeka zihambe ziwumhlambi omkhulu ongafunga uthi owamaNkentshane. Ziyinkinga-ke uma ziningi ngoba azisabi lutho. NeBhubesi uma zilithole kahle lilodwa ziyalihlanganyela zilibulale maqede zishaye esentwala. Noma uma zilifice lihamba namaChwane zilixosha libaleke lishiye amaChwane zisale zidla amaChwane. Kuye kuqubuke impi yegqubu -ke uma kuyisimo esikanjalo. Nawo amaBhubesi mhla azibona iziMpisi ayazijaha abulale eyodwa noma ezimbili maqede azishiye kanjalo ngoba wona ayazigqaja , awayidli iMpisi kwazise kuthiwa inuka phu. IMpisi idume ngokujuma futhi inamazinyo abukhali kabi. Nesilwane esikhulu esifana neNyathi iyakwazi ukusibulala iyodwa vo,ngokusijuma . Ihlakaniphile iMpisi. Iyazazi izindawo ezibucayi esilwaneni esikhulu . Ivele ihlale amagqozo emaNkwahleni. Ngake ngabuka enye ividiyo lapho iMpisi yaqhamukela khona iNyathi(Buffalo) ngasemuva , yanyonyoba yathi uma isisondele yavele yaya ngqo emaNkwahleni kaMfoka Mbhense yabamba yangadedela ,uMfoka Mbhense wabhonga waze waguqa ngamadolo elokhu ebambe njalo uMfoka Phiri eyedwa vo uMfoka Phiri engelekelelwa silwane. UMfoka Mbhense wagcina ephelelwe amandla kwazise amaNkwahla isitho esibucayi ngisho nasensizweni. UMfoka Phiri wagcina ezidlela, waxebula amakhulu amaqatha lawa esaphila uMfoka Mbhense elokhu ekhale njalo. Waxebula ngisho namathumbu imbala ilokhu ikhale njalo insizwa yakwaMbhense. Phela kuthiwa abukhali kabi amazinyo kuMfoka Phiri, uluma abuye neqatha. Kuleyo vidiyo kwagcina kutheleke amaNkentshane wagcina ebalekile umfoka Phiri kwazise wayehamba yedwa . AmaNkentshane atheleka nje usehambile uMfoka Mbhense ,usekwelaMathongo akubo . UMfoka Phiri udume nangokwephuca ezinye izilwane inyama yazo. INgwe ize isizwe wukugibela emthini, asale umfoka Phiri egxaza izindenda ebheke phezulu emthini ,kwazise phela leNkabimalanga ayikwazi ukugibela emthini.Uma kungekho sihlahla eduze umfoka Phiri uyayephuca ngempela iNgwe inyama yayo . IziNgulule zona akaziwa nhlobo uMfoka Phiri.

IMpisi eMakhathakhatheni:

Ubuchopho beMpisi buyangena eMibhemisweni yeZangoma . Beza iSangoma sisheshe sithole umkhondo . Phela muhle kabi umfoka Phiri ekuhogeleni. Le Mbhemiso iwusizo kakhulu eZangomeni eseziphupha, ezingasashayi emhlolweni. Ubuchopho beMpisi buye bonyiswe kuqala . Bese buthakwa eMbhemisweni yoThwasa neZangoma.Ubuchopho beMpisi bungena naseMabuthweni athunywayo ukuyolanda. Ithambo kanye nobuchopho beMpisi bungena ezinsini zokuqina. Umsila weMpisi noma udonsi lwayo lusetshenziswa izigebengu , luwuMalalisa . Ziye  ziluthake neminye imithi , bese ziyalushunqisa  emawindini emizi yabantu ebusuku , intuthu yalo yenza ukuba abantu abasuke bekulowo muzi balale ubuthongo obuxakile. Bese ziyazitika -ke izigebengu zintshontshe zintshontshe.

Khumu!!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngaMakhathakhatha.

Niphile nina bakaSomkhanda wakithi eMkhontweni okhanda abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo!

 

IMpisi\Phiri\Hyena

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo