Incazelo ngoBuvimbo/iMpathaphatha,umuthi wokuthandeka

Nina beNdiha lebabayo enjengeSibhaha ,sona simababa kumaHashanga🙌🏾

Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade.
Lomuthi eniwubona esithombeni kuthiwa wuBivimbo ngesiZulu,ubuye waziwe ngeMpathaphatha . NgesiLungu kuthiwa iWinter Cherry, ngesiFlentshi ubizwa ngokuthi Withania Somnifera  . Lena emazweni aseNtshonalanga udume kakhulu ngeleShwagadha , engicabanga ukuthi igama eliqhamuka lena koAsia. Lo muthi ngesiSuthu nangesiTswana ubizwa ngokuthi uBofepha. Lona wumuthi ongena ezindaweni azahlukahlukene,futhi owenza imisebenzi eyahlukahlukene. Uyageza, uyagquma ,uyachela ,uyaphalaza, uyaphuzwa futhi njengeMbiza .Wumuthi olwayo lona. Ulwa ngendlela eyisimanga. Kulo muthi kusebenza kakhulu izimpande, namaqabunga nawo ayasebenza nokho, ikakhulukazi emikhuhlaneni. Kuthiwa endulo aBathwa lo muthi babewusebenzisa njengeMpepho, babewushunqisa ngaphambi kokuba bayozingela,bakhulume nabakubo abangasekho, ukuba bebakhanyisele indlela. Kuthiwa babewuthaka futhi endukwini yabo yokuchupha isilwane. INgabade yona iwusebenzisa ezindaweni eziningana . Lo muthi uBuvimbo ,uyathakwa ezintelezini zokuchela ekhaya ,ukuvimba nokuxosha imimoya emibi kanye nabathakathi. Uye uthakwe nezinye izintekezi ezifana neShaladi lezinyoka, uMababaza, uMathithibala,iMfe yenkawu(iphakama) , uGebeleweni kanye nezinye izintelezi. Ulwa kakhulu lo muthi . Uyangena kwezokuphalaza ,ulwa nesigcwagcwa, wenza umuntu athandeke , abe nogazi oluyisimanga. Ukhonzwe izinsizwa ezingaMasoka, ezeshelayo. Ziwuthaka emithini emhlophe yenhlanhla nokuthandeka . Imithi esingabala kuyo iNhlanhlemhlophe, uVelabahleke, uBhubhubhu, uVumakubangoma omhlophe, uQhume(uMfazothethayo), uMtholo(uMafunazayithole), uMadlozana kanye neminye imithi . UBuvimbo bakha ugazi nokuthandeka kumuntu osuke ephalaze ngabo. Ngisho noma ephakathi kwabantu kuvele kugqame yena, kubonakale yena  . UBuvimbo bubuye bube wumuthi woKhwantalala. Kubiliswa izimpande zabo , bese umuntu umuntu oxakwe wuKhwantalala ephuza ingilazi eyodwa ngosuku ,okwezinsuku ezinhlanu. UKhwantalala i Depression ngesiLungu. Lo muthi ubuye ungene nakwezeSibambelelo , lapho umuntu esuke ebamba uMlingani wakhe ,ukuba angamshiyi aye kwabanye. Sijulile iSibambelelo ngoba ngokuvamile kuye kudingeke ukuba umuntu athole impahla yangaphansi yoMlingani, noma uKotini wayo , noma athole isidoda noma isifazane sikaMlingane. Lokho uyokuthaka neminye efana nabo uBuvimbo, iNgcamu kanye neminye. UBuvimbo bubuye bube uMvusankunzi  . Konyiswa izimpande zabo. Zithi lapho sezomile ebese ziyagaywa zize zibe umqotho oyimpuphu eyofakwa ePhalishini elingenawo ushukela. Lelo Phakishi liyodliwa insizwa enenkinga yokukhathala kweNduku,noma yokungavuki nhlobo kweNduku. Emuva nje kwezinsukwana iyoqala insizwa ibone imiphumela emihle.  Izimpande namaqabunga oBuvimbo kuwumuthi omkhulu wemikhuhlane ezwelisa amakhaza, egodolisayo. Kuyabiliswa ndawonye, kuphuzwe kuyiSiphungo esifudumele noma esishasayo(hhayi kakhulu), kuphuzelwe ukudambisa izinhlungu zemikhuhlane ehamba namakhaza. Izimpande zoBuvimbo ezithakwe nezeCimamlilo ziye ziphekwe ndawonye, zibe iMbiza ephuzwa oDade abanenkinga yokuchithekelwa izisu. Noma abanenkinga yokwamukela kahle imbewu . Le mbiza iyashobingisa kakhulu. Ikhipha wonke amanzi angcolile esinyeni, ivule yonke imithambo evalekile . Kuningi okwenziwa wuBuvimbo,kodwa ake ngime lapho ukwanamuhla.

+Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi Kholo Khumalo TV uthole ulwazi oluthe thuthu ngamakhambi

#Khumu!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo