Ukuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe

*Umlando ngokuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe, uMqaliwendlela,uMqalisi nombumbi wamaNazaretha,nobuNazaretha*

Lo mlando ucashunwe encwadini kaBaba uM P Mpanza ethi “UShembe noBunazaretha”

Lawamazwi akuleli khasi akhulunywa ngu-Mqali waloluhambo lobuNazaretha isikhonzi senhlupheko obizwa ngokuthi ngu’ Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe’ . Ezalwa ngu-Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhubuzela kaNyathikazi.AbakwaShembe bangabaNtungwa bakwaDonsa

Wawakhuluma lawamazwi kubalandeli bakhe emzini wakhe oyingcwele waseKuphakameni ngonyaka ka- 1926 , ebachazela ngokuzalwa nokukhethwa kwakhe ngu-Jehova ukuba yisikhonzi sakhe . Uthi uma eyilanda indaba yokuzalwa kwakhe,uthi kwakuko 1856 ezalwa . Uthi wazalelwa phansi kOndi kwaNtabamhlophe ,yilapho umuzi wakubo wase wakhe khona ngokusuka kwabazali bakhe lapho kwakukade kwakhe khona oyisemkhulu ezintabeni zakwaCeza. Nanamuhla ikhona lentaba ebizwa ngokhokho wakhe uMzazela lena enhla noNongoma

Ngokuhambela kuka-Jehova kuMzazela wathi ‘Mzazela,Mzazela baleka- baleka uye ezweni lasenhla ngokuba ngizovusa iNkosi enolaka emhlabeni kanti enzalweni yakho kuyovela abaProfethi abayosindisa  isizwe sami esiNsundu engisakhileyo nengisikhethileyo. UMzazela kazange angabaze walalela izwi likaMvelinqangi ukuthi lalithini kuyena wahamba wabalekela enhla eMahlutshini wayokwakha khona njengoba kuze kuzalwa khona uMphrofethi uShembe iNkosi yaseKuphakameni . Wafike wakha ngaphansi kOndi kwaNtabamhlophe . Uma esakhile lapho indodana yakhe yaganwa yintombi yase izala uMayekisa onguyise kaShembe,kanti yena uMayekisa uzalwa nguNhliziyo.

Kwathi ekuphileni kwakhe uMayekisa ebunsizweni ,kwafika isikhathi sokuba aganwe . Kwakukhona intombi owabe eyeshela efuna ukuba ibe ngumkakhe, kodwa uyise wayethanda intombi yakwaHadebe inkosazana kaMalindi wakwaMthimkhulu ukuba imgane. UMalindi wabe eyinduna yenkosi uLangalibalele Hadebe inkosi yaseMahlutshini. Kwathi ngolunye usuku kusihlwa wayibiza indodana yakhe ethanda ukuyazisa ngesifiso esasisenhliziyweni yakhe. Wathi Mayekisa, wasebela wathi Baba, waqhuba wathi inhliziyo yami icabanga ukuthi usukhulile manje,ususebangeni lokuba uzifunele unyoko omusha ozongizalela kuye abantwana. Manje-ke mntanami inhliziyo yami igxile kuSitheya indodakazi kaMalindi wakwaMthimkhulu. UMayekisa waphendula ngokuthi anginamandla okuphikisana noBaba. Wathi mayenziwe intando yakho Baba, ayiphumelele eyami inciphe. UNhliziyo wathokoza kakhulu ukuthola impendulo enjalo, wathi ngiyabonga mntanami. Wasekhuluma lamazwi wathi,’kusasa ekuseni ngizovuka ngihlambe ngithathe izinduku zami ngehlele emfuleni lapho kukha khona abakwaHadebe, ngiyofike khona ngicoshe amatshe amancane ayisithupha anemibala emihle ngikhuphukele kwaHadebe.

UMayekisa wayemukela ngenjabulo inkulumo kayise bagcina bevumelene kanjalo . UMayekisa kwabe kungumntwana obalalelayo abazali bakhe ebathobela,babethokoza ngaye eyingane ehloniphayo kakhulu bengamsoli ngalutho ekhaya futhi ethandeka kubo bonke abantu. Ngosuku lwangakusasa uNhliziyo wavuka ekuseni wahlamba , waqeda wathatha izinduku zakhe wehlela emfuleni lapho kukha khona abakwaHadebe. Imizi yabe ingaqhelelene kakhulu ,yakhelene ishiyana ngebangana elincane. Wafika  wakhuleka ekuseni esangweni bathi ukuba babingelelane noHadebe,babuzane impilo wabe esewathela phansi amatshe uNhliziyo phambi kukaHadebe. Wethuka uHadebe wathula emangele ebuka amatshe ukuthi kwenzekani. Wakhuluma uNhliziyo wathi,’yemukela izinkomo zakho wena wakwaMthimkhulu’! UMalindi wabuza wathi ‘ ufuna bani na’?. Waphendula uNhliziyo wathi ‘ngifuna indodakazi yakho uSitheya ukuba izogana indodana yami uMayekisa’

UNKULUNKULU UKHULUMA NO ELIZABETH SITHEYA HADEBE:

Lentombazane yabe ilungile ingenasono,yabe ingekho intombazane eyayinjengayo ngobuqotho bayo,ilondekile ebusheni bayo bonke,beyelusiwe uJehovah onguMvelinqangi. Lo mntwana wabe ehlonipha kakhulu ethandeka futhi kubazali bakhe bonke bethokoza ngaye .  Le ntombi kwakuyintombi kaJehova ayizange izone ngalutho ebusheni bayo. Leli gama lokuthi nguElizabeth igama lakhe abhabhadiswa ngalo. Wayeyinono elikhulu engalifuni ihlazo ezonda okubi ethanda okuhle ,unyawo lwakhe lwaluhamba ekukhanyeni kukaJehova kwasebusheni bakhe nasebuntwaneni bakhe. Ekukhuleni kwakhe wayeboshiwe nguThixo ,kodwa yena wayengaqondi ukuthi uNkulunkulu umelusile nokuthi umeluseleni kanti umelusele okuyingcwele Kwakhe. Kusukela engena ebutshitshini kwakuthi uma eyedwa esehlane ezwe ilizwi likhuluma naye lithi’ Sitheya mntanami ungazoni ebusheni bakho ngoba uzozala isikhonzi sikaNkulunkulu uShembe.

Lelizwi lalimemeza emkhathini kodwa wayengamboni umuntu oliphimiselayo . Le ntombi yayingazi ukuthi lelizwi lichaza ukuthini nokuthi livelaphi. Ngelinye ilanga lentombi seyisebenza kwamlungu kuvunwa ukolweni umiswa izithungu izintombi ziningi ,kwakuyileyo inezithungu zayo ,zahamba zonke zaya kwamlungu ziyokudla ngesikhathi senhlabakhefu . Kwathi zisekudleni kwafika umoya omkhulu oyisiphepho. Zathi sezibuyela ensimini zafica izithungu seziwile zonke kusele esisodwa salentombi yakwaHadebe uSitheya ,zonke izintombi zathi kuye: ‘ Hawu! Unenhlanhla MaHadebe kusale esakho kuphela kanti umoya ubumkhulu kangaka’.

Ngalolo suku-ke uJehova wayelethe uShembe kulentombi yakwaHadebe wafike wambeka phezu kwekhanda layo ngalolo suku ntambama . Lafika izwi kuye lathi Sitheya ungazoni ebusheni bakho ungaze waqoma uzozala isikhonzi seNkosi uShembe . Kwathi futhi ngolunye usuku eyotheza nezinye izintombi zabona imbali enhle ehlathini lapho ababetheza khona . Le mbali yabe iyinhle kakhulu ihlobile ngezinhlobonhlobo zemibala yonke esemhlabeni . Zonke izintombi zayibabaza le mbali ,yayingakaze ibe khona imbali enjalo kuwo wonke umhlaba. Kwathi zisababaza kwasuka uSitheya wayikha wayifaka emlonyeni kwaba ukungena kwawo umoya oyingcwele wehlela esinyeni sakhe.

Ngempela uSitheya wakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu nabazali bakhe akazange aqome . Wayidla-ke le mbali waze wayigwinya kanti usegwinya uShembe ngaleso sikhathi bonke ontangayakhe basebeqomile sekusele yena yedwa. Le lizwi elalikhuluma naye lalifika lithole indawo ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Noma wayengazi ukuthi livelaphi nokuthi lichaza ukuthini lelizwi kodwa wamhlonipha uNkulunkulu kanye nabazali bakhe akazange aqome njengoba wahamba eseyogana uMayekisa ngentando kayise uMalindi . Yacelwa-ke le ntombi yakwaHadebe zakhokhwa izinkomo zelobolo bagcagciselana kahle ngomthetho wakwaZulu ,umgcagco wabo wabe umuhle wahlonipheka unesizotha esikhulu. USitheya kwaba yinkosikazi yokuqala kuMayekisa eyabe ihlanzekile ingcwele ingenasono ngokuba uJehova wayemelusile ngezwi lakhe. Kwakuthi uma uSitheya ethola isisu ubaleke umoya kuhlale umntwana ongesiye uShembe . Bedlula bonke labantwana emhlabeni abazalwa phambi kwakhe kwaze kwafika isikhathi sokuzalwa kwakhe. Sekuphele izinyanga eziyisithupha ekhulelwe uMaHadebe waqala ukuphupha abantu abembethe izingubo ezimhlophe befika kuye bethi ‘ Wena uzozala iNkosi ezosindisa izizwe zonke’ . Yaze yababuhlungu inhliziyo yakhe ngalelo phupho ngoba kwakuthi uma exoxa nabantu abanye bamhleke ,njengabafowabo Josefa ababemhleka uma ebaxoxela ngephupho lakhe . Waze wazalwa-ke uShembe unina limmele leliphupho lingadedile kuye izwi labuya lamkhumbuza esozobeletha lathi ‘Wena uzozala isikhonzi seNkosi u-Shembe

*Uthi uShembe ngiyabona uJehova wayethanda ukuba ngibe ngowokuqala ikhona lokhu okwakwenza badlule bonke ababengaphambi kwami. Esezelwe uShembe uyise uMayekisa wamqamba igama wathi nguMdliwamafa-ezwe kodwa kwachuma elikayisemkhulu uNhliziyo lokuthi uShembe esilahlangene nesibongo sakhe . Unina wabuye wacabanga ngokunye esezwa ukuthi uyisemkhulu uthe uShembe igama lakhe kanti futhi kuyisibongo sakhe leso . Kwamkhanyela ukuthi kanti konke lokhu ayekutshelwa yizwi kusukela eyintombazane kuyafezeka namhla ebelethayo . UMaHadebe waqala ngokuzwa isandla simbamba eqolo washesha wabeletha masinyane engabinyabinyekanga ubuhlungu kanti nababelethisi babengakafiki, bafika esebelethile .

USHEMBE UVUKA EKUFENI:

Wakhula-ke kahle lo mntwana engahluphi ngalutho ,bonke abantu bethokoza ngaye . Kwathi lapho eqala ukugijima wahlatshwa umkhuhlane ombana wagula kakhulu,kwathi lapho abazali besathukile wabe ephangalala umntwana waphuma umphefulo. Izinyembezi zehla ngazimbili emehlweni abazali bakhe ,benosizi ezihliziyweni zabo . Yaphambana kakhulu ingqondo kamama wakhe ukuthi kanti izwi ebelikhuluma naye belichazani? Ingqondo yaphambana kakhulu.

Esaphangalele kwabizwa omakhelwane ukuba bafike ukuzomba ingcwaba. Kwathi lapho sebeqeda ukumba kwafika umfana evela ekweluseni wathi kuyise kaShembe uMayekisa inkomo yakho ifile. Bambuza bonke ukuthi ibulawe yini wathi sibone iwa nje edwaleni yafa . Kwathunywa umuntu ukuyobhula esangomeni uLokhozana wakwaMahlobo. Esefikile esangomeni uLukhozana ,isangoma sathi, ‘ Hamba utshele uMayekisa ukuthi yakhe ingakhathazeki inkomo le ibuyisa ukuphila ko mntwana wakhe’. Engakafiki ekhaya abasifazane ababelinde isidumbu somntwana endlini babona ingubo eyembese isidumbu somntwana inyakaza.  Babiza izinganyana azazidlala egcekeni bathi, hambani nitshele labaya ebembayo ukuthi ekememe nakhu sobona umhlola ingubo embese isidumbu somntwana inyakaza. Amadoda abuya onke ethuneni ukuzobona lo mhlola . Nempela abona isodumbu sikaShembe sinyakaza ukuphila kwabuya kancane ngokusisitheka waze wabheka okwempela. ULokhozana owayethunywe esangomeni ukuyobhula wafika sekuthokozwa kakhulu kwaNontandabathakathi , uJehova esezesulile izinyembezi emehlweni abo ,lagqitshwa ithuna elabe selimbiwe . Waphila-ke uShembe

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo