Incazelo ngomuthi uVumakubangoma obomvu

Nina beNkonyane ka Ndaba eyakhula beyizonda ,njengesixhumu senyamazane! UKhawuleza nkume kaNdaba ,uyoyifica imizi emaphethelweni, ngeyawoDambuza ka Ntombela, ngeyawoNdlela ka Sompisi! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo ,umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌

Nango-ke uVumakubangoma obomvu . Wumuthi omkhulu wedlozi lo! Uyaphalaza, uyageza! Ucacise amaphupho kumuntu osuke ephalaze ngawo . Ukhuphula isithunywa. Uqeda imihayizo. Unqamula amaphupho amabi. Uyangena emagobongweni womabili, eloMndiki neloMdawe. Umandla kakhulu lo muthi , ungeminye yemithi engefanele isale emithini ebomvu . Iphunga lawo liyayiguqula inhliziyo yomuntu. Uma inhliziyo ingelukhuni lo muthi uyakwazi ukuguqula inhliziyo yomuntu aze aphalaze impela wona ube usaphekwa eziko. Engawuphuzanga nokuwuphuza .Babili oVumakubangoma,kukhona obomvu nomhlophe . Omhlophe nawo uyaphalaza ,ungena kwemhlophe. Uphalazela inhlanhla nobusoka. Kubuye kuthiwe yiSikhwali. Nawo unephunga elifanayo. UVuma obomvu ubuye welaphe namanxeba. Izimpande zawo ziyagaywa zibe yimpuphu ebomvu enanyekwa ezilondeni nasemanxebeni, abhibhayo, agubhekayo, nawokusha. Uncela bonke ubomvu ,aphile qingqo umuntu . Ubuye ungene nasendukwini yokugeza umuntu onamabhadi, owethuka izanya,noma ophupha kabi ebusuku. UVumakubangoma lo!

Yiwona kanye lo muthi ovela ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ” uVemvane luka Phunga noMageba, uVemvane lumabala azibhadu ,ngibe ngiyaluthinta luyahwaqabala, lunjengoPhunga waseBulawini ,lunjengoVumakubangoma”

Wawungeke uyiqonde phela iNdudumo yaseMgungundlovu. Umuntu yayimshintshela esiswini kuhle kweSihahadolo, kuhle kweNgqothovu uqobo!

*Nina beSilo uma sithi umuthi uwumuthi weDlozi, sisuke singasho ukuthi lowo muthi usetshenziswa kuphela abantu beThongo,qha ,sisuke sichaza ukuthi ukhonzwe abantu beThongo. Usuke uwumuthi nje owasetshenziwa yinoma wubani. Kanti futhi noma ubani ophalaza ngawo iDlozi lakhe liyanyakaza . Kukhona imithi embiwa endle ,ejule kabi bakwethu ,njengawo nje uVumakubangoma, uHlunguhlungu, uNyazangoma, uMadlozana(uMlulama), uNgqengendla(uShobalehhashi )kanye neminye

#Khumu.

Thola izincazelo ngamakhambi ezithe xaxa ku-You Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo