Umlando ngenkosi uNqoboka ka Langa Sokhulu

Umlando ngoNqoboka Sokhulu

Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo:

UNqoboka ka Langa wakwaSokhulu, wayengenye yezinsizwa ezasisondelene kakhulu neSilo uShaka,iLembe. Nguyena owayebusa abantu bakwaSokhulu ngesikhathi sokubusa kweSilo uShaka. Abantu bakwaSokhulu sibathola namuhla bakhe endaweni ebizwa ngokuthi kukwaSokhulu ,  ngaseRichard’s Bay .  Bafika kuleya ndawo elakwaMthethwa lisabuswa yinkosi uKhayi ka Xaba. Kuthiwa babekade besuka ngaseMfolozi eMnyama. Abantu bakwaSokhulu babuye bazizwe ngokuthi bangabaThiyane, kususelwa egameni likakhokho wabo uMthiyane. Ngenkathi abantu bakwaSokhulu befika kwelakwaMthethwa, babeholwa yinkosi yabo ,uDlabela ka Noxhoko. Eyaganwa intombi yaBathethwa ,kwazalwa  inkosana yayo uLanga(uLangalibomvu)Ekukhothameni kwenkosi uDlabela kwabusa indodana yayo uLangalibomvu. Inkosi uLanga yazala inkosana yayo uNqoboka ,kuNdlunkulu wayo okaBhebhe,udadewabo weNdlovukazi uNandi,unina weSilo uShaka, iLembe. UNqoboka wakhulela khona kwaMthethwa, ekhuliswa yinkosi uDingiswayo ka Jobe , okuyiyona eyabe isibusa abaThethwa ngaleso sikhathi. Kungaleso sikhathi uNqoboka abonana khona nokaNina wakhe uMntwana uShaka, naye owakhuliswa khona kwaMthethwa,ekhuliswa yinkosi uDingiswayo. Baqala lapho-ke oNqoboka noMntwana uShaka ukuba ngabangane. Ubungane babo baqhubeka baze bafika nangesikhathi iSilo uShaka sesilibusa elakwaZulu. Kwathi ekukhothameni kwenkosi uLanga , kwaqubuka umbango wobukhosi phakathi kwamadodana ayo, oNqoboka noNondlovu. Kuthiwa uNondlovu wayethande ukuba namandla kunoNqoboka,kepha ngenxa yosizo lwenkosi uDingiswayo, eyanika uNqoboka ibutho elinamandla, uNqoboka wagcina emnqobile umfowabo uNondlovu. Kwaba wukubabusa kwakhe abaThiyane uNqoboka ka Langa. Ukuze inkosi uNqoboka izinze kahle, yahlasela namakhosi ayengomakhelwane bayo, okuyinkosi uKhonjwayo yaseMazimeleni, kanye nenkosi uSibhaca yaseMagengeni. Kuthiwa inkosi uNqoboka yaphila isikhathi eside kakhulu, kangangokuthi kwagcina kuqubuke umbango phakathi kwamadodana ayo oNontsobo noGcabashe, yona isaphila. Kulowo mbango kwehlulwa uGcabashe , wasala enkundleni. Kuthiwa inkosi uNqoboka akuyiphathanga kahle ukubulawa kukaGcabashe kwazise yayicheme naye. Yabuye yaphakamisa enye yamadodana ayo uMaphumane ukuba abangise uNontsobo. Wehlulwa futhi uMaphumane, wabalekela ngaphesheya koThukela . Inkosi uNqoboka kanye noSotobe ka Mpangalala Sibiya bangabanye babantu abangazange bahlaselwe yiSilo saseMgungundlovu( iSilo uDingane) ngenkathi sisemkhankasweni waso wokubulala bonke abantu ababengabahlobo beSilo uShaka. Inkosi uNqoboka ikhumbuleka kahle kakhulu emlandweni kaZulu ngenkathi isindisa ubukhosi bakwaDube. Kwathi ngenkathi iSilo uDingane sisahlela ukuyohlasela inkosi uNzwakele ka Khushwayo yabakwaDube, inkosi uNqoboka yanele yezwa ngezinhelo zeSilo uDingane yathatha omunye wondlunkulu benkosi uNzwakele owayekhulelwe , yayomthukusa eBathiyaneni. Lowo ndlunkulu wafika eBathiyaneni wathola indodana , eyethiwa elikaHabane  Yiyona eyasala iqhuba ulibo lobukhosi bakwaDube emuva kokubulwa kukayise (inkosi uNzwakele), ebulawa yiSilo uDingane. UHabane waqala ukubusa isizwe sakwaDube ngemuva kwempi yaseNdondakusuka, ngesikhathi sokubusa kweSilo uMpande. Enye yamadodana enkosi uNqoboka ,uSiqasha ,yalwa ngobuqhawe obukhulu eSandlwana empini nama-Ngisi, mhla ka 22 Masingana (January), 1879,Ngeshwa uSiqasha wagcina esale khona eSandlwana. Wayebuthelwe ebuthweni leNgobamakhosi, okwakukhona kulo inkosi uMehlokazulu Ngobese, induna yalo okwabe kuyinkosi uSigcwelegcwele ka Mhlekehleke Ngema.

Imithombo yolwazi

-UPhoko (Incwadi eyalotshwa nguR.S Khumalo)

-Izizwe zamakhosi akwaZulu uMqulu 3 (Incwadi eyalotshwa nguSolwazi J  Maphalala)

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo