Umbango phakathi kwamadodana enkosi uMapholoba Ngcobo(oSihayo noMgabhi)

Umbango phakathi kwamadodana enkosi uMapholoba Ngcobo

-Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo

Inkosi uMapholoba ka Mbhele yabakwaNyuswa yabusa isikhathi eside yaze yaba ndala kakhulu , ingayibekile inkosana eyayizobusa isizwe sakwaNyuswa uma yona isikhotheme. ENdlunkulu yayizale indodana yaba yinye , igama laleyo ndodana  kwakunguMiswayo owayezalwa yindodakazi yenkosi uGcwabe yaseMbo . Ngesikhathi sokubusa kweSilo uShaka abantu bakwaNgcobo sibathola bakhe kusukela eMpaphala eNtumeni kuze kuyofika oThukela , babebuswa yinkosi uMapholoba . Inkosi uMapholoba yakhothama ngaso isikhathi sokubusa kweLembe , masinyane ngemuva kokukhothama kwayo kwashona inkosana yayo uMiswayo. Ukukhothama kwenkosi uMapholoba nenkosana  yayo kwalendelwa umbango omkhulu owaba phakathi kwamadodana enkosi uMapholoba akwezinye izindlu , oSihayo noMgabhi . Umbango wamadodana enkosi uMapholoba waba mubi impela ngoba kwagcinwa kuthathelwene izikhali , kwaliwa impi enkulu , kwafa abantu abaningi nhlangothi zombili. Umbango wakwaNyuswa wagcina unqanyulwe yiSilo uShaka . INyosi yeSilo uShaka iyawuthinta umbango wakwaNyuswa ezibongweni zeLembe uma ithi ‘ubhiyoze kuNomangci phezulu , eyokunqamul’umbango kwaNyuswa, kwakungabangwa lutho nakwaNyuswa, kwakubangw’izinhlakuv’emanxiweni’.UNomancgi yintaba eseNkandla.  ISilo uShaka sathi uma sizwa ngokufa kwabantu baso sagcina silungenele udaba lombango wobukhosi bakwaNgcobo . Sabizela uSihayo noMgabhi nabalandeli babo esigodlweni sakwaBulawayo eNdlayangubo , sabayalela ukuba bafike bevunule ngayo yonke imvunulo yabo abayivunula uma kunemikhosi kwaNyuswa . Ngempela batheleka kwaBulawayo oSihayo noMgabhi bevunule beconsa , uSihayo wayevunule ngegwalagwala , uMgabhi yena evunule ngendlanzi . ISilo uShaka sayalela abalandeli bakaSihayo nabakaMgabhi ukuba baklele umkhumbi , sebekwezile lokhu sasesithi iSilo makulandwe inja yaso . Kwathi lapho isilandiwe inja sahamba nayo saya emkhunjini lapho kwakuklelwe khona . Lenja yaqala lapho kwakumi khona abalandeli bakaMgabhi yahamba ibanuka bonke , naye uMgabhi yamnuka. Yedlulela phambili yaya kubalandeli bakaSihayo , yaqhubeka ihamba ibanuka yaze yafika kuSihayo . Yathi uma ifika kuye yena ayibange isamnuka, kepha yalala phambi kwakhe ayabe isaqhubekela phambili . Leso senzo senja sokulala phambi kukaSihayo iSilo uShaka yasihumusha ngokuthi ‘kwakuSihayo owayefanelwe ubukhosi bakwaNyuswa’ . ISilo uShaka samemezela kuwo lowo mhlangano ukuthi nguSihayo owayezokuba yinkosi yabakwaNyuswa , sabe sesikhipha umyalelo owawuthi kubulawe uMgabhi. USihayo wamncengela uMgabhi eSilweni uShaka , wathi ucela ukuthi angabulawa uMgabhi , ngumtakayise owayebanga nje isikhundla sobukhosi . Ngempela iSilo uShaka sakuzwa ukukhala kukaSihayo , samxolela uMgabhi . ISilo uShaka uShaka sabuye sabeka uSihayo ukuba abe yinduna yomuzi waso waseBhadaneni owawakhelwe khona kwaNyuswa eNtumeni. ISilo saphinde sayalela yena uSihayo ukuba ahlale  esilethela ugwayi waseMamba eNtumbeni ngoba wona wawumnandi kunowaseNdlayangubo . Ngempela wakwenza lokhu uSihayo kwaze kwedlula iminyaka eyisithupha . Kanti uMgabhi yena wayesabambe igqubu ngodaba lobukhosi , wasuka ngasese waqonda eSilweni uShaka wafike wathi kusona ‘umfowabo uSihayo uye agezele kuwo ugwayi ngaphambi kokuba awuthumele eSilweni uShaka’. Wathi lokhu ukwenza ngoba efuna ukuba nesithunzi esedlula eseSilo uShaka. ISilo uShaka samkholwa uMgabhi . Saphaka impi sayithumela kwaNyuswa ukuba iyobulala inkosi uSihayo . Zatholana phezulu eyeSilo uShaka nenkosi uSihayo , yagcina yehluliwe impi yenkosi uSihayo yaphonswa oThukela eSizibeni kwaNabane . Inkosi uSihayo yakhothamela khona eSizibeni kwaNabane . Ukubulawa kwenkosi uSihayo kwatholisa iSilo uShaka izihasho ezithi ‘okhangele ezansi namaDungela , izinkomo zawoSihayo zamlandela , kwaze kwalandela nezawoMafongosi . UMafongosi ka Bhovungane wayengowakwaNgongoma ,abaseyingxenye yabakwaNgcobo, naye wahlaselwa wabulawa yimpi yeSilo uShaka

###Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo