Umlando ngeNdlovukazi uNomvimbi Mzimela(uNina we Silo uDinuzulu)

Umlando  ngeNdlovukazi uNomvimbi Mzimela:

Kuloba uBongani Kholo Khumalo

INdlovukazi uNomvimbi Mzimela ingomunye wabantu besifazane ababamba elikhulu iqhaza ekuvikeleni umbuso wakwaZulu ekucekelweni phansi ngabamhlophe ,ikakhulukazi amaNgisi. Le Ndlovukazi yiyona ezala iSilo uDinuzulu ka Cetshwayo ka Mpande. Uyise wayo kwakunguMsweli waseMazimeleni owalwa ngasohlangothini loMntwana uMbuyazwe empini yaseNdondakusuka. Impi yaseNdondakusuka yalwa ngo1856, yabe iphakathi kwaBantwana beSilo uMpande oCetshwayo noMbuyazwe. Abalandeli bakaMntwana uCetshwayo babezibiza ngokuthi bawuSuthu, kanti abakaMntwana uMbuyazwe bona babezibiza ngeZigqoza . NguMntwana uCetshwayo owadla umhlanganiso. UMsweli Mzimela wasala khona eNdondakusuka , ngemuva kokubulawa kwakhe kwathathwa amantombazana emzini wakhe ethathwa yimpi yoSuthu yaya nawo eSigodlweni saseMangweni. Kulawo mantombazane kwakukhona noNomvimbi . Isigodlo saseMangweni sakhiwa yiSilo uDingane sisakhela uMntwana uMkabayi ka Jama . Kwathi sekubusa iSilo uMpande isigodlo saseMangweni sanikwa uMntwana uCetshwayo , esinikwa yisona iSilo uMpande . Sasakhelwe lapho sekwakhiwa khona idolobha laseMpangeni khona namuhla , nokuyilapho impi yoSuthu yasukela khona iphikelele kweyeZigqoza eNdondakusuka ,phezu koThukela . Ngemuva kokunqoba eNdondakusuka uMntwana uCetshwayo wahamba wayohlala kwabo oNdini olumnyama eduze kwemifula uBhicana naMatheku. UNdi olumnyama kwabe kuwumuzi kaNdlunkulu uNsiyane unina kaMntwana uDabulamanzi ka Mpande. UMntwana uCetshwayo kwakukwabo ngoba kwathi kulanyaniswa izindlu yena  wangeniswa kwekaNdlunkulu uNsiyane Qwabe, waphuma kwekaNdlunkulu uNgqumbazi Zungu unina wegazi.UNdlunkulu uNgqumbazi wasala naBantwana oNdabuko noMbixambika. KusoNdini olumnyama lapho kwazalelwa khona uMntwana uDinizulu ngowe 1868.Ngaleso sikhathi iSilo uCetshwayo sasingakabusi, kwakusabusa iSilo uMpande. Ngokomthetho wakwaZulu uMntwana ozalwe uyise engakabi yiSilo akabi yiSilo. UMntwana uDinuzulu waba yiSilo ngoba wayezalwe waba nguyena yedwa ingane yomfana ezinganeni zeSilo uCetshwayo, kwazise uMntwana uManzolwandle owayezalwa okaQethuka Magwaza wazalwa ngo1884 ,kunezinyanga ezimbalwa kukhothame uyise iSilo uCetshwayo. ISilo uDinuzulu sabekwa ngawo owe1884 , sineminyaka eyishumi nesithupha kuphela. OkaMsweli waba ngumgogodla ekunikezeni iSilo uDinuzulu izeluleko ,kwazise sasisesincane ngokweminyaka. Kuyileso sizathu inyosi yaso uSehla ka Ndengezi Zungu isifanisa “nethole lakoka Msweli elanyise liguqile” . Kwathi mhla zimbili kuNhlangulana 1888 amasosha amaNgisi ayekanye namambuka ayezinze phakathi koMhlathuze noThukela ahlasela amabutho eSilo uDinuzulu ehlathini kwaCeza. Impi yeSilo uDinuzulu yawehlula amasosha namambuka awo. Imbongi yeSilo uDinuzulu isuke isho leyo mpi yakwaCeza ezibongweni zeSilo uDinuzulu uma ithi” Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu, unhlamvu zamdela kwaCeza, zashay’amagatsh’emithi”. Kwathi phakathi noNhlangulana ngawo owe1888 impi yeSilo uDinuzulu yanqikilana nekaMntwana uZibhebhu Zulu egqumeni kwaNdunu eduze nakwaNongoma, nakhona yawudla umhlanganiso ekaMamonga woSuthu. Izibongo zeSilo uDinuzulu ezithinta impi yakwaNdunu zithi” uMagalel”agase  njengenkosi yaMantshali, ngoba egasel’uZibhebhu kwaNdunu”. Ukunqoba kukaMamonga kwaNdunu kwawathukuthelisa kakhulu amaNgisi,kwathi ngemuva nje kancane kwempi yakwaNdunu amaNgisi abopha iSilo uDinuzulu noyise aBantwana oNdabuko noShingana bakaMpande, abethwesa amacala okuvukela umbuso wawo ngokuhlasela kwaNdunu ngoba amaNgisi ayesewufake ngaphansi kwawo umbuso weSilo uDinuzulu enyakatho yoThukela ngoNtulikazi 1887. UMamonga(iSilo uDinuzulu) kanye noyise bagcina bethunyelwe eSiqhingini iSt Helena , eKapa.  OkaMsweli  kwamphatha kabi kakhulu ukuboshwa kwendodana yakhe , eyayineminyaka engamashumi amabili ngaleso nje kuphela ngaleso sikhathi. Wazama ukuzabalazela ukubuyiswa kwayo ngokuthi aqoqe imali engangoPondo abayi 18 waphikelela emantshini yakwaNongoma uJY Gibson, wayephelekezelwa uMankulumana ka Somaphunga Ndwandwe noMgamule ka Nzobo Ntombela. Inhloso yakhe kwakuwukulwela ukukhululwa kweSilo uDinuzulu noyise . ISilo uDinuzulu sagci a sidedeliwe ngo1894 , ngemuva kokuhlala iminyaka eyisithupha ekudingisweni. OkaMsweli nguyena owasala esikhundleni seSilo uDinuzulu ngenkathi sisekudingisweni. Nguyena owayeyala izinduna ukuthi zibize imihlangano ezigodini zazo , zibhunge ngokwakwenzeka ezigodini zazo, bese zona zibikela yena. Yena-ke wayebhala izincwadi ezithumela eSilweni uDinuzulu noyise eSt Helena. Wayezibhala ngesandla sikaMagema Fuze ongomunye wabantu abansudu abasebekwazi ukusebenzisa usiba ngaleso sikhathi.

*Umlobi ucela abeSilo balandele iShaneli yakhe ka You Tube esihloko sithi “Kholo Khumalo TV “bathole umlando othe xaxa ngamaqhawe akwaZulu.

Imithombo yolwazi

-Izizwe zamakhosi akwaZulu umqulu3(incwadi eyalotshwa nguSolwazi J Maphalala)

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo