Mncwabe

Umlando ngesibongo sakwaMncwabe

Kuloba iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo

*Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi’Ziphuma eguleni’*

Abantu bakwaMncwabe sibathola endulo bezinze ngasoThukela endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMpofana. BangaBambo Nguni ngokwezigaba zabaNguni, imvelaphi yabo ikubantu bakwaDlamini eSwazini. Bahlobene kakhulu nabantu bakwaShabalala, nabo abaphuma kwaDlamini khona eSwazini. Lo Mnguni othakazela ngabantu bakwaMncwabe akuyena owakwaQwabe, kepha ungowakwaShabalala. Abantu bakwaShabalala nabo bayathakazela ngaye uma bethi ‘Mnguni omhlophe ka Noyaba”.Isibongo sakwaMncwabe saqambeka ngoMncwabe indodana ka Mdematholeni¬† ka Nzima ka Bawoshana . Ngenkathi bezinze laphaya ngaseMpofana babeholwa uMhlambi. Babuye basuka ngaseMpofana banyukela eNyamvubu, nakhona abahlalanga isikhathi eside ngoba babuye bafudekela ngaseMvoti nokuyilapho bafike bahlangana nezihlobo zabo zaseCagweni ezibuye zazizwe ngokuthi zingabakwaMshengu. Ngenxa yezimpi ezazidlange ngaleso sikhathi abantu bakwaMncwabe bagcina bethuthele ngaseNingizimu nezwe lakwaZulu. Kuleya ndawo bafika bahlangana namaDebe Nguni, okwaholela ekutheni bagcine sebelandela amasiko awo , bagcina sebedebeza nabo ebusweni ,ize bona babengaBambo Nguni. Besahleli kamnandi bahlaselwa abantu baseBathenjini, inkosi yabo uMhlambi yasala enkundleni. Ngemuva kwalokho kuhlaselwa bahlakazeka bagcwala izwe lonke , babuye bathola indawo eMzimkhulu lapho bahlala khona nesizwe samaWushe . Ngaleso sikhathi basebeholwa uSilwane indodana Bhuqa.

*Ake sibelamanise abaseMancwabeni*

UBawushana wazala uNzima owazala uMdematholeni noMfuphenkomeni.

UMdematholeni wazala uMncwabe owazala uZana. UZana yena wazala uNdlanzi noSaba.

UNdlanzi wazala uMengezesa owazala uNovelezansi, yena owazala uNdlela owayebuye ngaziwe ngelikaMthakathi. UNdlela wazala uNombhashini

USaba yena wazala uVazi owazala uMdungi owazala uDeyi owazala uBavulana

UMfuphenkomeni wazala uCakwe owazala uMshengu, yena owazala uJingise owazala uMabengu

UMabengu wazala uVaphi nomfowabo (igama lakhe alitholakalanga) . Umfowabo ka Vaphi wazala uBhuqa owazala uSilwane owazala uBokwe noMahwaqa

*Izithakazelo zakwaMncwabe*

-Mncwabe

-MNGUNI,

-KHATHINI,

-MDUMAMTHOLENI KA MFILIPA

-Nkomeni

-SGWILI,

-Bhala KA Bhubhu

WENA OGWAZA UBHEKE PHANSI NJENGE SIKELA,

WENA OWADLA UMKHAKHA WENKOMO IHAMBA

-Mnguni omhlophe ka NOYABA,

-WENA OWANGENA NGAPHANSI KWE GUWA NDLOVU

#Ulibinda Nkosi!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo