Barolong

**LEBOKO LA BAROLONG**
Ke namane ya tholo,
Ke ja mogope ke o lala
Ke motho wa mogogoro wa losho,
Wa ga Gogomela
Ke Mmina tshipi ha go le tlala,
Ha go le kgora re bina tholo
Tholo e e thupana thekeng,
E e reng go utlwa lengolo e tlole,
Go bona lerole e tlolele godimo
Tholo eo e sa latelweng ka motlhala,
Eo e bonwang ka bojang go thetekela.
Ke wa ga Morara-a-Noto,
Tshipi e ncho, Noto-a-Morolong.
Ntsha sehuba morolong,
Go tle go bonale kwa o tswang gone.
Ka tlhago ke tswa kwa go
Tshesebe-a-Modiboa,
Tshesebe yo o hetotseng ntlha,
Ntlha ya lerumo la segosi.
Ke tswa kwa go Setlhare-a-Monnyane,
Setlhare sa metswe e e ko teng,
E e rileng go anama ya hudusa Magoge,
Magoge le morahe wa Bakaa.
Ke tswa kwa go Nakedi-a-Masepe,
Nakedi e e bobowa bo ntlha
Ke Modiboa ke Morolong yoo binang Tshipi noto e ntsho.
Ke ana Kgomo Modimo o nko e metsi.
Malenku a marumo se gagola letoutou.
Mogodungwana o molelo.
More o fisang banna ditedu.
Ka nna nao ka tlhoka boroko.
Ka e tlhoka, kea bo tlhoka**
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo