Umlando ngeNdlovukazi u-Mantfombi Dlamini-Zulu

Umlando ngoMntanenkosi u-Mantfombi Dlamini-Zulu

UNdlunkulu uMantfombi Shiyiwe LaDlamini Zulu wazalwa ngezi-15 kuNhlolanja ka-1953 eSwatini. Uzalwa yiNgonyama uSobhuza 2 neNkosikati uManoni kaKlebe waseLugongolweni oBonjeni eSwatini. Ungudadewabo weNgonyama uMswati 3. UNdlunkulu ubeyilunga lebandla iSeventh-Day Adventist Church.
UMntanenkosi neNgonyama kaZulu bathembisana umgcagco ngo-1973. Ubukhosi bamaSwati nobakwaZulu bavumelana ngokuthi uMntanenkosi uyobayiNdlovukazi kaZulu ngoba eyigazi lobukhosi.
Ngo-1977 walotsholwa yisizwe sikaZulu ngezinkomo ezingaphezulu kwamakhulu amabili ezakhishwa amakhosi ezifunda nabaNtwana baseNdlunkulu. Umgcagco weSilo noMntanenkosi waba ngawo unyaka ka-1977.UNdlunkulu uLaDlamini wabamba iqhaza elikhulu ekulekeleleni iSilo ekuvuseleleni uMkhosi woMhlanga. UNdlunkulu wathula noMkhosi waMaganu noMkhosi weSivivane okungumkhosi wamakhosikazi.

Isigodlo sakhe bekungesakwaKhangela. UNdlunkulu wathola amaZinyane ayisishagalombili. Amadodana amahlanu namadodakazi amathathu. Amadodana uMntwana uMisuzulu, uMntwana uBambindlovu, uMntwana uLungelo, uMntwana uMandlesizwe noMntwana uSimangaye.
Amadodakazi uMntwana uNtandoyesizwe, uMntwana uNomkhosi noMntwana uBukhosibemvelo.
Ngezi-24 kuNdasa ka2021 uNdlunkulu wamenyezelwa UNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ukuthi uzobayiBambabukhosi izinyanga ezintathu ngaphambi kokuthi kugcotshwe iSilo esisha kodwa wase eyadlula emhlabeni ngezi-29 kuMbasa ka-2021 emva kokudunguzela isikhathi esifushane.

INdlovukazi  u-Mantfombi

UYise kaNdlunkulu u-Mantfombi kwakunguyi-Ngwenyama u-Sobhuza wesibili ka Mahlokohla(UBhunu) ka Mbandzeni ka Mswazi wesibili ka Sobhuza wokuqala. INgwenyama u-Sobhuza yokuqala yabusa ngesikhathi kubusa iLembe kwaZulu,yayisabusa nangesikhatui seSilo u-Dingane. INgwenyama u-Mswazi wesibili yona yabusa ngesikhathi kubusa iSilo u-Mpande kwaZulu. UGogo ka Mntanenkosi iNdlovukazi u-Lomawa Nxumalo wabamba elikhulu iqhaza ekusungulweni kweNhlangano wezoMbusazwe i-African National Congress , waze wanikela nangemali yakhe . iNdlovukazi u-Lomawa yabe inguNina weNgwenyama u-Sobhuza ll ka Mahlokohla uYise weNdlovukazi u-Mantfombi kanye neNgwenyama u-Makhosesive iNgwenyama ebusa manje eSwazini

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo