Meyiwa

Abantu bakwaMeyiwa kusengabantu baseMasomini  . UMeyiwa okwaqanjwa ngaye isibongo wayengenye yamadodana eNkosi uMoyeni ka Nomndayi . Wayengumnewabo ka Singila nokunguyena owalandela iNkosi uMoyeni esihlalweni  sobukhosi ngemuva kokukhothama kwayo.  Ngokwezigaba zabaNguni abantu bakwaMeyiwa bangabaNguni bohlobo lwabaNtungwa Nguni . Lokho akubahlobanisi nabakwaKhumalo.

Kuthiwa kwathi langa limbe iNkosi uMoyeni yavivinya amadodana ayo ayekhankasele ubukhosana.  Lawo madoda kwakungo Meyiwa no Singila. Yayifuna ukubona ukuthi kahle-hle ngubani owayezobusa kahle isizwe saseMasomini uma yona isikhotheme .  Kuthiwa iNkosi uMoyeni yahlaba inkomo , yahlinzwa, yakhishwa izitho  . Isihlinziwe -ke leyo nkomo iNkosi uMoyeni  yabiza amadodana ayo oSingila noMeyiwa , yabe isiwacela ukuba athathe isitho ngasinye ngasinye asithandayo.  Kuthiwa uMeyiwa wathatha umlenze wonke, kwathi uSingila yathatha umhlubulo.
Kuthiwa iNkosi uMoyeni isenzo sikaSingila sokukhetha inyama yomhlubulo yasihumusha ngokuthi wayeyoba inkosi enothando kubantu bayo , eyephanayo. Isenzo sikaMeyiwa iNkosi uMoyeni yasichaza ngokuthi uMeyiwa wayeyoba inkosi eyigovu , ewuGombelakwesakhe. Bamphunyuka kanjalo -ke uMeyiwa ubukhosi baseMasomini . Abantu bakwaMeyiwa nabakwaMsomi ubuhlobo babo basabazisa kakhulu futhi abaganiselani. Eqinisweni bayisizwe esisodwa .
Laba bantu baseMasomini babeyingxenye yesizwe sakwaQwabe. Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sizwe saseMasomini nguNomndayi owayebuye aziwe ngelikaMbhedu . UNomndayi wazala uGwayi , iNkosi uMoyeni kanye nabanye .  INkosi yazala oMeyiwa noSingila
IZITHAKAZELO ZAKWA- MEYIWA
-MSOMI
-GASA
-NYAWOSE
-NOMNDAYI
-WENA OWEHLA
 NGOMZUNGULU WASALA WABOLA
-PHINGOSHE
-SOMI ELIHLE ELIMLOMO UBOMVU
WENA WASEMASOMINI
#Kulobe u-Kholo Khumalo iNxazonke
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo