Chonco

Kuloba uKholo Khumalo INxazonke

Abantu bakwaChonco bawuzalo lweNkosi uSibiside kaSidweba yaseMbo. INkosi uSibiside ibuye ibe nguKhokho wabakwaMkhize ,Shange,Ngubane, Ngezane,Mdima, amaMpondo oNyawuza ,Faku ,aMaXesibe nezinye nje izibongo zaseMampondweni. Abantu bakwaChonco baphuma kuNomafu kaSibiside obuye abe nguKhokho wabantu bakwaNgubane. Isizwe lapho kuphuma khona abakwaChonco sibizwa ngokuthi isizwe saMabomvana, abakwaNgubane bona bangaMabomvu. UChonco lona okwaqanjwa ngaye isibongo kuthiwa wayeyindodana yeNkosi uGambushe ka Jalamba yaMabomvana. Yebo iNkosi uGumbushe yona kanye le evela ezibongweni zeLembe uma kuthiwa ” Inyathi ejame ngomkhonto phezu koMzimvumu ! AMampondo ayesaba nokuyehlela! Nani boGambushe nani boFaku ningamhlabi! ”  Ziqhubeka zithi ” UGasane kade lubagasela lugasele uPhungashe kwaButhelezi! Lwagasela uMacingwane eNgonyamani! Lwagasela Lwagasela uSondaba woMthanda ehlezi ebandla! Lwagasela uNxaba kaMbekane! Kwagasela uGambushe eMampondweni**!! Kusobala-ke ukuthi ngesikhathi iLembe lihlanganisa izizwe kwaZulu aMabomvana ayebuswa yiNkosi uGambushe . Kanti kwaXhosa nokuyilapho kwakuzinze khona aMabomvana kwakubusa iKumkani uHinsa kaKhawutha . Aah!! Zanzolo!

AMabomvana ngesikhathi seSilo uShaka neKumkani uZanzolo ayezinze ezweni lakwaXhosa endaweni yaseXhorha , ikoMkhulu leNkosi uGambushe lalibizwa ngokuthi kuseMgojeni . Nanamuhla lisabizwa ngalelogama. Namuhla kubusa iNkosi uVuyani Gwebindlala Tshezi . Aah! Zwelikhanyile !!  Ngesikhathi iLembe liphaka impi ukuba iyohlasela aMampondo eNkosi uFaku neNkosi uGambushe nayo lahlaseka nayo , kwadliwa uChibidolo wezinkomo.
UChonco lona okwaqawanjwa nganye isibongo kuthiwa wayengenye yamadodana eNkosi uGambushe yaMabomvana . Wayelamana neNtombi uNomusa kaGambushe owagana iKumkani uZanzolo , yazala iKumkani uSarhili . Aah!! Ntaba!! IKumkani uSarhili yiyona eyalandela iKumkani uZanzolo esihlalweni sobukhosi . IKumkani uZanzolo yakhothama ibulawa ngamaNgisi ngowe 1835. IKumkani uZanzolo kuthiwa yabe iyikhonze kakhulu iNkosi uGambushe yikho nje yaze yaganwa yiNdodakazi yeNkosi uGambushe uNomusa .Kuthiwa iKumkani uZanzolo yagcina ilinwebile izwe lamaMabomvana kangangokuthi iNkosi uGambushe yagcina iqoke iNkosana yayo uNtshunqe ukuba abuse enye ingxenye yaMabomvana. Yiyona into eyenyanyisa uChonco kaGambushe -ke leyo . UChonco wagcina ezimbandakanye nomngane wakhe omkhulu uNodada kaNgoza kaMkhubukeli waseBathenjini . Uyise kaNodada uNgoza wayesuke eMnambithi ebalekela iLembe wabheka eKoloni ngehlonso yokuyozimbandakanya nabakwabo aBathembu beNkosi uNgubengcuka kodwa ngeshwa wagcina engasafikanga kubona ngoba wagcina ebulawe ngaMampondo eNkosi uFaku  . Ngenkathi ebulawa wayezinze khona ezweni laMabomvana ngoba yena neNkosi uGambushe bafike bezwana kakhulu baba ngabahlobo. UMngane kaChonco uNodada kaNgoza akumphathanga kahle ukubulawa kukayise ebulawa izihlobo zaMabomvana nokungaMampondo eNkosi ingakho wagcina enqume ukuphindela kwaZulu. Wathathana -ke nomngane wakhe uChonco baphikelela kwaZulu bagcina bezinze endaweni yaseMsinga . Bafica kwaZulu sekubusa iNgonyama uDingane eyababuthela ebuthweni uMkhulutshane .Ngowe 1838 uChonco noNodada balwa ngokubuwhawe nangokuzikhandla empini yaseNcome ngenkathi kuliwa nabahlaseli bakaNgalonkulu(Andries Pretorious) mhla zingama 16 kuZibandlela . UChonco wazala uShayimamba nokunguyena ogqama kakhulu ezithakazelweni zakwaChonco . Kodwa kukhona abomndeni wakhona kwaChonco abathi uChonco kusenguye uShayimamba. Kukhona futhi nabathi uChonco ngelinye lamagama eNkosi uGambushe.  Kodwa olwami ucwaningo luyakuchitha lokho. Ngicabanga ukuthi abantu abakwaChonco kusafanele basukume bayofuna ezinqolobaneni ezilondoloza umlando wakwaNtu ukuthi kahle -hle wayengubani uChonco ngoba bayaphikisana bebodwa .
Kukhona amadodana kaNgoza asala eMampondweni. Lawo madodana ngoMphahlwa,uMalaza nabanye . UNodada kaNgoza wazala uMganu owazala uMabizela . UMganu wazala uMvelase wesibili, uMagwagwendlovu , uKamungana nabanye .
Ake siwelamise aMabombana sisuka nawo eNkosini uSibiside kaSidwebu
INkosi uSibiside yazala uNjanye owazala aMampondo naMampomise. Kwenye indlu iNkosi uSibiside yazala uNomafu owazala uNgwane owazala uNgcukumane owazala uMyaluza. AbakwaNgubane-ke labo. Kwenye iNkosi uSibiside yazala uNjilo okunguyela owazala aMabomvana . UNjilo wazala uMgweda ozele uDibandlela uDibandlela yena uzele uZwelitsha eNdlunkulu kanye noMsila eKhohlo. Indlu kaMsila yaziwa ngokuthi indlu yeMiganu. INkosi ebusa iMiganu iNkosi uVelile Ndevu.
UZwelitsha yena wazala uKiti noTshezi . UTshezi yena uzele uTyingana eNdlunkulu, eKhohlo uzele uMatshoba. UTshezi Qadini wazala uJalamba. KuseQadini leNkosi uTshezi lapho kuphuma khona abakwaChonco . UJalamba wazala uMbili, uGambushe , uPhahlolo, uNqayiya kanye nabanye. UMbili wazala uNgezane owazala abakwaNgezane. Unina kaNgezane wayezalwa eMampondweni.  UGambushe kaJalamba wazala iNkosana yakhe uNtshunqe, uSondaba, uMaxa,uMatyunjwa uChonco kanye nenkosazana uNomusa eyagana iKumkani uHinsa , leyo Nkosazana yazala iKumkani uSarhili .Aah! Ntaba! . UChonco wazala uShayimamba . Kodwa kunokushayisana kwemibono njengoba besengishilo. Uzalo lukaChonco lutholakala kakhulu eMsinga. Lubuye lutholakale nako Mzimkhulu , koXobho nakoHarding .
UNtshunqe uzele uMoni noNkintshana. UMoni uzele uLanga ,uThyali , Sirhunu, uMhlana, uNtabankulu , uMakhwange kanye nabanye. ULanga uzele uNgonyama , uZwelibanzi kanye neNkosazana uNopasi eyagana iNkosi yaMaNdlambe iNkosi uMakinana ka Mhala kwazalwa uSilimela .UNgonyama wazala uGwebindla owazala uNgubezulu eNdlunkulu noVulindawo eKhohlo. UVulindawo wazala uMelibhuwa ozele iNkosi uVuyani Gwebindlala Tshezi . Aah!! Zwelikhanyile!! UNgubezulu uzele uZwelenqaba owazala iNkosi uThandabantu ..
Izithakazelo zakwaChonco
Chonco
Gambushe
Shayimbamba
Nyongande zinde ziyemhlubulweni
Mabhala ngozipho
Abanye bebhala ngepensela
Wen’owahlab’inkomo wathi iyagxuga
Kanti uthanda inyama
Mfomubi
Kili
Ngawungese
Nkonjane
Ntabenkulu
Nongibaza udonga and’ukuwela
Mbota
Singena
Tshezi
Jalamba
#Khumu!
#Kulobe uKholo Khumalo INzazonke.
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo