Umlando ngomlungu u-John Dunn(uJantoni)

UMngisi uJohn Dunn wayenguMngisi owayedume ngobuqili nangokungethembeki .  Wayedume kakhulu ngelikaJantoni. Abazali bakhe kwakungoRobert Newton Dunn kanye no Ane Harod Dunn  . Wayezalelwe endaweni yasePort Alfred buqamama nedolobha laseBhayi eEastern Cape . Lo mfo woMngisi washonelwa ngabazali bakhe oRobert noAne esemncane eneminyaka elinganiselwa kwelishumi-nane(14) kwaphoqeka ukuba ayokhuliswa yizihlobo zakhe. Wagcina esezithola esezweni lakwaZulu (Natal) nokuyilapho ashonela khona .

Cishe impilo yakhe yonke wayiphilela kwaZulu . Wazalwa ngonyaka we 1835 , wedlula emhlabeni ngowe 1895 . Singasho nje ukuthi wazalwa ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane kwaZulu. Ngowe 1856  ngenkathi kulwa aBantwana beSilo uMpande oCetshwayo noMbuyazwe uJohn Dunn wagqisha noMntwana uMbuyazwe . Leyo mpi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNdondakusuka , uMntwana uCetshwayo owadla umhlanganiso kuleyompi.  Ngemuva kokwehlulwa kwempi yoMntwana uMbuyazwe uJantoni wabaleka kwaZulu wawela uThukela wayohlala esilungwini kwabebala lakhe .  Kwathi ngesikhathi iNgonyama uCetshwayo ithabatha isihlalo sobukhosi ngemuva kokukhothama kweSilo uMpande uJantoni waphinde wabuya futhi kwaZulu , wazozenza umngane weNgonyama uCetshwayo . Empeleni yayihlekisana ihlomelene. UJantoni owayekhohlisa abantu beSilo uCetshwayo ethatha izinkomo zabo , izinkomo wayezithatha ngelokuthi wayezobanika izinduku zamagwala . Kodwa lutho ukubanika lezo zinduku zamagwala. Wayengumgulukudu nje katsotsi womlungu. Kwathi ngowe 1879 ngenkathi kuzoliwa impi yaseSandlwana uJantoni wayisilaxaza iSilo uCetshwayo wayozimbandakanya namaNgisi akubo .  Wagcina esesizana namambuka  ekudaleni izinxushunxushu kwaZulu . UJantoni wayeganwe ngamakhosikazi amaningi kakhulu ansundu , kuthiwa amakhosikazi akhe ayengale kwaMashumi amathuthu . Iningi lamakhosikazi akhe kwakungawakwaZulu , amanye kungawakwaXhosa naseMampondweni
Engakaganwa amakhosikazi ansundu uJantoni wayeganwe uCathetine Pierce Dunn owayengumlungu . OJantoni noChatherine baqhubeka beganene ngisho nangenkathi uJantoni eseganwe yisithembu esikhulukazi.Kuthiwa amakhosikazi akhe ansundu uJantoni wayewalobola, wayengawathathi mahhala . UJantoni wedlula emhlabeni ngowe 1895
Nanka amanye amakhosikazi kaJantoni
OwayeyiNdlunkulu kwakuMacibose intombi yaseLangeni kwaMhlongo
Abanye kwakungo
– Nokutha Mzimela
– Novumbi Mzimela
– Bambekile Mzimela
– Nomadlozi Dube
– Nomthezi Dube
– Mthango Dube
-Sinolephe Dube
– Nozintaba Nzuza
– Kayonina Mthethwa
– Putuza Nzuza
– Mongebha Nzuza
– Funiba Nzuza
– Vukutha Mthethwa
– Nogebhu Mthethwa
– Nombina Mdletshe
– Mzandu Shandu
– Fungile Shandu
– Nimiti Magubane
– Chithekile Shandu
– Nomadlozi Mnguni
– Ngaphune Mdletshe
– Nomadlozi Mnguni
– Nabathathi Mgenge
– Sabisi Magubane
– Nomkhando Sokhulu
– Ntombikade Mgenge
-Lunguzile Qwabe
– Basawane Khanyile
– Funekile Khumalo
-Nintombi Sokhulu
– Niyona Mpanza
– Madlazile Mcanyana
– Noningi Ndlovu
– Nosisaba Zungu
– Nomhlawathi Mbambo
– Mampisi Zulu
– Ngukandula Thusi
– Mpansi Ntuli
– Nomasonto Ncwabeni
– Mbunuse Mbokazi
-Nompi Mdletshe
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo