Umlando ngempi yakwaMthashana

Umlando ngempi yakwaMthashana/Impi kaSikhobobo

Le mpi yaliwa mhla zingama 6 kuNhlaba ngowe 1902. Impi yakwaMthashana ibuye yaziwe ngempi kaSikhobobo  . USikhobobo wayebongowakwaSibiya ,ezalwa nguBhabhakazana Sibiya. Isizathu sokuthi lempi ibizwe ngaye wukuthi nguyena owayeyihola.  USikhobobo Sibiya wagqama kakhulu kusukela ngesikhathi seNgonyama uMpande,kanti wayesagqamile nangesikhathi seNgonyama uMamonga njengoba impi yakwaMthashana yalwa ngesikhathi sayo iNgonyama uMamonga. USikhobobo Sibiya nguyena owayeyinduna enkulu yaseBaqulusini, wayeqokwe yiNgonyama uMpande ukuba ebe yinduna yaseBaqulusini.  Kodwa kwahamba kwahamba amaNgisi agqamisa uMnyayiza kaMthakathi wakwaMthethwa njengenduna yaseBaqqulisini ,amehlisa uSikhobobo. Omunye owabe eyinduna yaseBaqulusini nguNtanjana Mbatha   . UMnyayiza Mthethwa wayezalwa nguMntwana uZiwelile kaMpande. Ibutho likaMntwana uZiwelile kwakunguMkhandandlovu.
USikhobobo kaMabhabhakazana Sibiya wayeyinduna enkulu yaseBaqulusini . Ngenkathi amaBhunu elwa naMaNgisi kusukela ngowe 1899 kuze kube ngiwe 1902 uSikhobobo wagqisha naMaNgisi futhi walwa ngozikhandla okukhulu.  AmaNgisi adla umhlanganiso ,futhi akungabanzeki ukuthi awudla nje ayesizwe ngaBaqulisi ngaphansi kubuholi bukaSikhobobo  . Kodwa amabhunu namaNgisi agcina evumelane ukuthi akhumelane umlotha . Yaqala ngaleso sikhathi inkathazo kuSikhobobo. AmaBhunu aseFilidi athi akamfuni uSikhobobo ukuba aphathe ebaQulusini ,athi kuhle adingiswe.  Kusobobala ukuthi amabhunu ayeyizwe ngempela induku kaSikhobobo ngenkathi wona amabhunu elwa naMangisi,uSikhobobo yena egqishe namaNgisi.  Kodwa akazange adingiswe uSikhobobo kepha wehliswa esikhundleni sokuphatha. UJ Shepstone imantshi enkulu yaseFilidi wabeka uMnyayiza Mthethwa ukuba yinkosi yaseBaqulusin kusukela ngowe 1902  . USikhobobo waba yinduna enkulu nomeluleki kaMnyayiza
Amabhunu abahlalisa lubhojozi abaQulusi ,ethumba izinkomo zabaQulusi ,eshisa nemizi yabo. Kukho konke lokho amabhunu ayethi ajezisa uSikhobobo ngeqhaza lakhe alibamba empini yaMaNgisi. USikhobobo wagcina eyaphakile yayonkanisa eFilidi . AmaBhunu wona ayelokhu eqhubeke njalo ehlukumeza abaQulusi ,eshisa imizi ,evusa isifazanw ebusuku esiphoqa ukuba siphume emaqhugwaneni ukuze amabhunu awashise kahle amaqhugwana kungekho muntu ngaphakathi . Amabhunu ayehamba phambili ngokuhlumeza aBaQulusi ngoJohn Potgieter noLouis Botha owagcina ethengele iNgonyama uMamonga ipulazi eMpumalanga eMiddleburg iNgonyama eyaliqamba ngokuthi kukwaThengisangaye.  Amabhunu ashisa imizi nje ekaSikhobobo iseFilidi ihlela ukuhlasela .

Zagcina zinqikilene entabeni uMthashana nokuyintaba esebangeni elingamakhilomitha angama 38 uma usuka edolobheni iFilidi uphikelele ngasenyakatho esentshonalanga   . Leyo ndawo yayikade ingaphansi kwabakwaNtombela ngaphambi kokuthi amaphumalini azenzele emhlabeni kaZulu. USikhobobo Sibiya wayeyazi imoi futhi engatatazeli . Ibutho lakhe kwakunguNokhenke  nokungelinye lamabutho ahlabana kakhulu eSandlwana.

Impi yaBaqulusi yasuka esteshini sikaLoliwe iholwa nguyena umfoka Sibiya uqobo  . Wagcina eseqambe ihubo lokufaka izinsizwa ugqozi nesibindi   lelo hubo lalihamba kaje ..
Oqalayo:    Sangena ngomnyama,ngomnyama
KwaMthashana!

Abavumayo: Ziphi? Naziya bayamqala okaNdaba!

Yatheleka ebusuku kwaMatshana ekaSikhobobo kodwa yahlasela ,yalinda ukusa.  Wayiphaka ngamaviyo-viyo uSikhobobo. Kwathi entathakusa izinsizwa zakhuza uSuthu! Zawathelekela amabhunu  uJohn Potgtier wayelokhu ememeze njalo ezama ukufaka ugqozi ezinsizweni zakhe kodwa kwahlanga zemuka nomoya ngoba izinsizwa zakwaZulu zagcina zimthele othulini ngeklwa wafela lapho. UJohn wayebuye aziwe ngelika Jalimense . Kwathi ngemuva kokufa kukaJalimense uBotha (ibhunh lakoPewula) wakwazi ukuyiqoqa eyamabhunu yadubula ekaZulu yayothela odongeni okuthiwa kuseMfelabantu okulapho amaZulu amaningi asala khona enkundleni elokhu eyiphakile uSikhobobo Sibiya . Ngemuva kwehora nje kqasekulele izidumbu eziningi eMfelabantu basentabeni kwaMthashana. Ekugcineni ekaSikhobobo yakwazi ukuthafha zonke izinkomo ezazithunjwe ngamaBhunu yaya nazo eFilidi .uZulu walahlekelwa izinsizwa ezingama52 kuleyo mpi  ,kumaBhunu kwalala angama 72 kwathi amathathu athathwa yimpi kaSikhobobo njengeziboshwa zakhe  . Empini kaZulu kwaba nezinkubela ezingama 48 zagcina zelashwe zonke zaphila qingqo
#kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo