Umlando ngeNgwenyama uSobhuza II ka Mahlokohla

Umlando ngeNgwenyama uSobhuza II kaMahlokohla (uMlondolozi)

INgwenyama uSobhuza wesibili yiyona ezala iNgwenyama ebusa manje nokuyiNgwenyama uMswazi wesithathu ebuye yaziwe ngokuthi iNgwenyama uMakhosesive . INgwenyama uSobhuza wesibili izalwa noma ngithi yayizalwa iNgwenyama uBhunu ka Mbandzeni  ,yazalwa ngowe 1899. Elinye igama lweNgwenyama uBhunu kwakunguMahlokohla. Unina weNgwenyama uSobhuza II kwakunguLomawa Nxumalo. INdlovukazi uLomawa Nxumalo kwathi ngenkathi kuzosungulwa iNhlangano uKhongolose yanikela ngemali engama 1500 pounds nokwabe kuyimali engasukumi phansi ngaleso sikhathi . Elinye igama leNgwenyama uSobhuza II kwakunguMona .  INgwenyama uBhunu nokunguyise weNgwenyama uSobhuza II yakhothama yashiya uMntwana uSobhuza II esemncane kakhulu kwase kubamba uMalunge uyise omncane weNgwenyama uSobhuza II, wabamba esizana noGogo weNgwenyama uSobhuza II iNdlovukazi uLabitsibeni Mdluli yakwaZombode wamagugu. INgwenyama uSobhuza II babeyithanda kakhulu abantu bayo futhi nayo ibathanda ,ibazisa kakhulu. Yayiganwe ngamakhosikazi angale kweKhulu . Umuzi wayo wawubizwa ngokuthi kuseLudzidzini . Le Ngwenyama yaseLudzidzini yayingenaso isikhathi sokuthengana nezimoto zikaNokusho ,amakhosikazi ayo yawathengela ibhasi elikhulu ababehamba ngalo uma beya emicimbini nakwezinye izindawo  . INgwenyama yakithi eLudzidzini yayibhinca loqobo. Ibambelele ezintweni zasendulo, ikhehla nongiyane , izikhonzele uhamba ngezinyawo phansi . Kukhona olunye usuku lapho yamenywa ngabelungu ukuba izidlala nabo umdlalo weGalufu -yafika izihambela ngezinyawo phansi nokuyinto eyayingavumelekile .

(INgwenyama uSobhuza II emdlalweni weGalofu )

(IWundlu uSobhuza II noNina iNdlovukazi uLomawa Nxumalo)
Le Ngwenyama yakithi eLudzidzini ibutho layo kwakungaBalondolozi nokungelinye lamabutho ayeqaphe umuzi wakwaLobamba.  Ngaphandle kokuthanda nokwazisa isizwe sayo le Ngwenyama yakithi eLudzidzini ibuye ikhumbuleke ngemfundo yayo . Yayifundile impela yembethe amajazi ,isilungu lesi isikhipha ngamakhala . Yafunde kwaZombode , yaqhubeka yayofunda naseLovedale .  Kungenxa yemfundo yayo iNgwenyama uBhuza ibongwa ngokuthi ingu”Mahlasela ngepensela , amakhosi akudala ehlasela ngezikhali”. Enye yamadodakazi eNgwenyama u-Sobhuza yagana iSilo saseNaleni u-Zwewlithini ka Bhekuzulu. Igama laleyo ndodakazi ngu-Mntwana u-Mantfombi Dlamini ozala umNtwana u-Misuzulu kanye nabanye
Kanti naphesheya yake yafika ,yayikade iyokhulumela abantu bayo kuKhwini eNgilandi . Ingakho ibongwa ngokuthi ingu”Sihlangu cwazimula phesheya”
Ziqhubeka zithi
” Lijikijela lakithi elimkhono umazima
  Lijikijele phesheya kwazamazama isibubulungu eNgilandi”!
Izibongo zeNgwenyama uSobhuza II
USobhuza wamaSwazi
Usifuba sinengceke sinamanzi
Bhuza kwezinde
UMasibekela !
Imizi emincane angayisibekela
Inyathi empondo zimankenkenene!
Yadl’umuntu
Kwangathi bamhlabe ngehloka
USobhuza mgezeni izandla nezinyawo
Niyambona wonakele
Uhamb’emalibeni abathakathi
NgawoMkhiza boMabhoko
Mqanda mini kwezinde kuLanga
Sixhobo sabasali nabazakuvela
Jojo onamagomb”ebusika
Ojojo benamagomb’ehlobo
Sihlangu guduza kuLanqabane
Intak’emnyama
Edlalele kwezind’izintaba
Ludak’olumhloph’olubuye namanzi
Amanzi amnandi
Amanzi asekolishi(kushiwo imfundo)
Mthombo gobhoza siphuz’amanzi
Amanzi izindaba zakho Sobhuza!
Ngoba zimnandi ebantwini
Sihlangu cwazimula phesheya
Awuhlamb’uyashashabula
Ngokushiya izingwenya zikhamisile
Izingwenya zasolwandle
Lijikijela lakithi
Elimkhono umazima
Lijikijele phesheya
Kwazamazama isibubulungu eNgilandi
LiBhuza lisemkhonweni ,lisezandleni
Lindleb’ende ingezwa ndaba
Lingezwa indaba
Libangela ehawini
Libangela ezandleni
Nani balimi bezihlahla
Nibozilima nizibekisa
Iyakhul’iNdlovu kaMahlokohla
Iyozisiphula nezimpande zazo
Uyabanda ,
Unga liqhwa lasemaNgwaneni
Inkweletsheni ehlekwe ngezinye izinyoni
Malamb’edlile ofana nenyamazane
Jubuko limadwala ayisiwolokohlo
Aliwelwa nkomo
Liwelwa ngamadoda
Athi’aliwela abe egedezela
Chibi liseMhlosheni liphezulu
Aliphuzwa nkomo
Liphuzwa ngamadoda
Liphuzwe nguJobe noMlotshwa
Oth’ayihlome
Kuhlome amaSotsha neSikhonyane
Wath’abaLondolozi bayingubo yakhe
Wathi bayisvalo kwaLobamba
Obamb’amadoda anesilevu
Bayakwazi eGiphithe
Ayakwazi namaNtaliyane
Gujimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela uMshengu eMashobeni
Nith’uSobhuza wonakele
Akalaz’izulu
Waz’ilanga eliphezulu
Elibalele lashisa amabele ezikhuthali
Mhlasela ngepenseli
Amakhosi akudala
Ahlasela ngezikhali
Bayambuza bathi uphi?
Bath’usemuva
Bathi sebembuza bathi uphi?
Bath’uphambili
Bayethe !
Wena waphakathi!
Khula sikothe.
#iBinda Nkosi
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo