IKumkani uHinsa ka Khawutha. Aah! Zanzolo!

Umdwebo wesithombe senkosi yakwaXhosa inkosi uHinsa kaKhawuta owabe ebusa isizwe sakwaXhosa eminyakeni yama 1800. Inkosi uHinsa yakhothama ngonyaka ka 1835,yakhothama idutshulwa nguGeorge Souney wamaNgisi eyidubulela izwe lokhokho bayo.
Inkosi uHinsa yaba inkosi yesi -12 kusuka edlozini lawo wonke amaXhosa inkosi uXhosa kaMnguni kaNtu.
Inkosi uXhosa yiyona eyaqala usiko lokusokwa kwenzinsizwa.
Inkosi uXhosa yayibuye yaziwe ngelikaMalangana.
Indlalifa yenkosi uHinsa kwakungu Sarili(Sahili) owabe ezalwa umdlunkulu uMaShezi waseMachubeni. Amanye amadodana enkosi uHinsa kwakungo Ncaphayi,Manxiwa, Lindunyura nabanye abaningi.

 

 

 

 

 

 

Inkosi uHinsa yayizalwa uKhawuta kaGcaleka kaPhalo kaTshiwo kaNgconde ka Thogu kaSikhomo kaNgcwangu kaTshawe kaNkosiyamuntu kaMalangana (uXhosa) kaMnguni kaNtu (omunye wemizi emikhulu kaMnguni kaNtu kwakusOhlangeni nokuyigama elathathelwa esenzweni sokuhlolwa kwezintombi, ziyisa umhlanga eSilweni. Ngakho-ke ukuhlolwa kwezintombi kwaqala kudala ngesikhathi abeNguni besazinze enhla nezwe lena koSudani)
Abafowabo baka Tshawe kwakungoCirha noJwarha
Abafowabo baka Tshiwo kaNgconde kwakungo Gando noMdange
UPhalo kaTshiwo kwenye indlu wazala uRharhabe owazala enye ingxenye yesizwe samaXhosa esaziwa ngokuthi AMarharhabe. Phela isizwe sakwaXhosa sagcina sihlukaniswe kabili, kukhona amaGcaleka kanye namaRharhabe (indlu encane)
URharhabe wazala uMndlambe
Kodwa akulona uzalo lukaHintsa kuphela olukhuluma isiXhosa. NolukaFaku noGambushe baseMampondweni ,Ngoza waseBathenjni kanye nolukaMdzikane wakwaZulu(AmaBhaca)
Ake ngime lapho okwanamuhla

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo