Cele

Izithakazelo nomlando wakwaCele

Abantu bakwaCele bangaMalala Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Lesi sibongo sakwaCele siphuma kwesakwaMthethwa . Ize lezi zibongo sezigana manje manje ,eqinisweni ziyizihlobo zegazi,akumele ukuthi ngabe ziyaganana. Ukhokho wabantu bakwaCele nguMadango kaNdunakazi kaMthethwa kaNyambose kaKhubazi . UMadango endlunkulu wazala uXaba owazala uKhayi owazala uJobe owazala uGodongwana (inkosi uDingiswayo). Ekhohlo uMadango wazala uCele owazala uLugogo owazala uNdosi owazala uMaganga owazala uNqumela owazala uLanga owazala uMkhokheli owazala uDubandlela. Inkosi uDubandlela yayakhe umuzi wayo endaweni osekuyi Groutville manje . Ngesikhathi sokubusa kwenkosi uDingiswayo kwaMthethwa kwaCele kwakubusa yona inkosi uDibandlela. Inkosi uDubandlela yaphila isikhathi eside ngendlela eyisimanga k.agangokuthi amadodana ayo okwakufanele athathe ubukhosi emva kwayo aze ashona kwawona . Endala kwakunguMdinsilwa owashona nendodana yakhe bengabusanga. Encane kaakunguVico ,naye washona uyise esawadla anhlamvana . Kwase kuthi amadodana kaVico oMande noMagaye bathathelana izikhali babanga ubukhosi uyisemkhulu esaphila.  Ekubangeni kwabazukulu benkosi uDubandlela nguMagaye owadla umhlanganiso . UMagaye washiya emzini kayisemkhulu wayokwakha umuzi wakhe emthonjeni womfula uMhlali ,kwathi umfowabo uMande wawela umfula uMvoti wazokwakha lapho sekuyidolobha lakwaDukuza khona. Kwathi lezi zinsizwa zisazihlalele emizini yazo wafika izithunywa zivela eSilweni uShaka ,saqale saya kuMande,sathi ithi iNgonyama impi yayo ilambile ifuna ukuba ithole ukudla ukuze ithole amandla okulwa. UMande wakhomba inja endala ezacile wathi kabathathe yona bayokudla.  Lezo zithunywa zedlulela kuMagaye zafika zasho umlayezo ofanayo ,yena waziphatha kahle wazihlabisa nokuzihlabisa,wethembisa nokuthi uzozinekeza konke ezikufunayo. ILembe layizwa indelelo kaMande lathukuthela lathelwa ngamanzi . UMande wafunda kwezakhe washeshe wabaleka nabantu bakhe bashiya yonke imfuyo yabo esitheni. Babaleka bayocasha ngasolwandle  . ILembe lathi makangalandelwa kodwa makancishwe ukudla. Yabhoka indlala kangangokuthi uMande waze wacela umfowabo uMagaye owayehlezi ngokunethezeka neSilo uShaka ukuba makayomncengela kuso . Ngempela uMagaye wamncengela umfwabo eNgonyameni yakwaZulu. Yavuma a yathi makaphume ekubhaceni abuyele emzini wakhe. Kwathu lapho esazihlalele enethezekile zaphinde zaqhumuka futhi leziya zithunywa zeLembe. Kulokhu zafike zathi ithi iNgonyama sizobamba leya nja ezacile siyibulala sidle. Ngempela zazizobika ukuthi uMande makazilungiselele impi ngoba wayezohlaselwa kungekudala. Wafunda kwezakhe futhi uMande wabaleka ,wavele wanyamalala  . Kwase kuthi iLembe lavele lazikhokhisela ngokuthi livele lakhe umuzi walo wakwaDukza emanxiweni kaMande. Lowo muzi yiwo osulidolobha manje.

Kwathi lapho iSilo uShaka sesikhotheme sekubuza iSilo uDingane iSilo uDingana saqala umkhankaso waso wokubulala bonke ababengabangane beLembe. UMagaye naye wabulawa. Esekhotheme uMgengi  sekubusa iSilo uDingane waqhamuka futhi uMande . Kuthe lapho esahleli ejabulele nanokuthi isitha sakhe asisekho kwaqhamuka uNqetho Qwabe wahlasela uMande . Bahlakazeka abantu bakwaCele bagcwala lonke elakwaZulu . Bayotholaka nakoMpumalanga Koloni ,nakwaBulawayo eZimbabwe.

UMagaye wazala uMagidingi noMkhonto

UMagidingi wazala uMshweshwe owazala uGcinangempi

UMande wazala uMangqanga noXabhashe (hhayi owakwaXulu )

UXabhashe wazala uNdunge noBhekameva

Izithakazelo zakwaCele

Cele
Ndosi
Nombedu
Khumbuza
Nkomo kayivuswa
Nkomo isengwa ilele
Wayisenga imile iyakhahlela
Siqunga esihle esingahlalwa nyoni
Siqunga esihle esizalela amasakabula
Mkhokheli owakhokhela isizwe ekugqilazweni
Dubandlela
Vico akagezanga
Ubuye nensila emfuleni
Ngoba ethembe ukugeza ngobisi
Magaye,Mande
Magaye ongangolwandle

#ibinda

  1. Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo