INgqungqulu iNkosi yezinyoni

Nanso-ke iNkosi yazo zonke izinyoni . Le nyoni engasatholakali kalula ibizwa ngokuthi yi’Ngqungqulu”(Baleur Eagle) . Iphila ngokudla inyama ,iyakwazi ukuzibulalela isilwane esisaphila njengezinyoka ,uchakide,unogwaja nezinye,kanti iyazidla nezilwane ezithola sezizifile . Esilwaneni esithola sesifile le nyoni idla amehlo nolimi lwaleso silwane . Ayikudli okunye. Uma kukhona isilwane esifile ehlathini mhlawumbe kungaba impala ,impunzi,iqhina nokunye ezinye izinyoni azisithinti leso silwane ingakafiki yona Nkosi yazo zonke izinyoni izokhipha amehlo nolimi lwaleso silwane. Ngisho namanqe impela ayalinda engasithinti leso silwane. Uma esithintile lokho kobe kuwuphawu lokuthi ayikho iNgqungqulu kuleyo ndawo ngoba uma ikhona kuyimpoqo ukuba ezinye izinyoni zilinde ,zingasidli leso silwane . Izothi uma isifikile iNgqungqulu yazokhipha amehlo nolimi kube ima ziqala-ke ukudla ezinye izinyoni.
Usiba lwengqungqulu luwumuthi omkhulu wokuziqinisa kwensizwa ngisho namakhosi . Ingakho uma kwenzeka zilwa emkhathini bese kuwa usiba kwenye yazo ziyayeka ukulwa zijahe usiba ziluthathe ngaphaphi kokuba luwele phansi. Esidlekeni sayo umuntu ngeke efike nhlobo ngoba ingamudla imfele ingqungqulu. Ingamubulala nya!! Isuke ivikela amaphuphu ayo ekuthathweni umuntu ayoziqinisa ngayo ngawo ,ikakhulukazi izinsiba . Isidleke sayo isakha esihlahleni esiphakeme futhi esinameva .Isuke yenzela ukuthi isitha singafinyeleli kalula. Izingqungqulu zifana namajuba , eyensikazi ibeka amaqanda amabili .Ayikwazi ukubeka evile kwamabili.Njengejuba kulawo maqanda kusuke kukhona iphuphu lensikazi nelenduna.Akushayi eceleni .
Ubufakazi bokuthi iNgqungqulu yiyona Nkosi yazo zonke izinyoni kufakazelwa wukuthi uma umuntu noma iqembu lingomphetha ekwenzeni into ethile ekuyaye kuthiwe ‘bayiziNgqungqulu’ . NeNkosi uJesu nayo kuthiwa ” iNgqungqulu eshaye amaphiko phezu komuzi waseJelusalema kwahlangana izandla bakhuza uAmen bonke abantu”.. Ubufakazi besibili wukuthi ezibongweni zamakhosi livela kakhulu igama lengqungqulu.
KwezeSilo uMamonga iSilo sasoSuthu kunezinhlamvu ezithi ‘ iNgqungqulu egoqe amaphiko phezu komuzi waseKuvukeni’ Ziqhubeka zithi uKhozi lukaNdaba olweqe luphindelela kwaMandlakazi ‘ Lezi zibongo zimayelana nempi yaseTshaneni kanye neyakwaNdunu lapho kwakulwa khona uSuthu noMandlakazi lapho uSuthu lwadla khona umhlanganiso. EKuvukeni umuzi wenkosi uZibhebhu
Ziqhubeka zithi
IziNgqungqulu zibethene phezulu
Ngeka Maphitha enye
Ngeka Cetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala
Liyavela futhi igama leNgqungqulu ezibongweni zeSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula uma kuthiwa “iNgqungqulu emadolo abomvu ngokuguqa ezingazini zabafo”
Kanti liyavela futhi nasezibongweni zeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi uma kuthiwa
INgqungulu ethe ukusuka yajubalala
Yakhaphezwa yimpigogo yezulu
Isangqumba sashaya ikhuhle kumasalamuzi
Sabhuqa ichole kumlingo wamaKhalanga
# uMzilikazi loyo
Liyavela igama lengqungqulu nakwamanye amakhosi .Lokho kucacisa bha ukuthi ingqungqulu iyiNkosi yezinyoni ngempela
Ake ngime lapho nina beNkonyane encane kaNdaba edide imibala. INtulo ebande ngodonga kwaBhekuzulu .UNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo