Langa

AbakwaLanga 
Abantu bakwaLanga bangamaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni. Laba bantu bakwaLanga bakanye nabantu bakwaKhanyile. Babuye bahlobane nesizwe sakwaMajola, Mchunu,, Zulu, Qwabe, nezinye eziningi. 
UKhanyile noMchunu babengamawele bezalwa inkosi uMalandela kaLuzumane esigodlweni sayo sakwaNkomonye ngaseNgwengweni eNkandla. Sizokhumbula ukuthi uMalandela wayenenqwaba yamadodana, singabala oQwabe noZulu, (uQwabe wazala abakwaQwabe, uZulu wazala abakwaZulu. Abanye amadodana kaMalandela ngoZethembe noZingelwayo (abazala abakwaSibiya nabakwaGazu,Khathi nezinye izibongo)
Kuthiwa-ke kwathi sekufanele ukuba kuqokwe owayezoba ngumholi waleyo ngxenye yesizwe sikaMalandela kwahlatshwa inkomo yakhishwa izitho. OKhanyile newele lakhe uMchunu bayelwa ukuthi bakhethe izitho ababezithanda. Kuthiwa uKhanyile wavele wadumela umlenze, kodwa uMchunu yena wazikhethela insonyama. Bamphunyuka kanjanlo ke uKhanyile ubukhosi ngokukhetha kwakhe umlenze ngoba kwathathwa njengokuthi wayengeke abe nozwelo kubantu bakhe.  
Abantu bakwaKhanyile bahlukene kabili. Kukhona ingxenye eyaziwa ngokuthi ingxenye ka’Langa noNgwane’ nokungamagama okhokho babantu bakwaKhanyile kanye nabakwaLanga. Ingxenye yesibili yaziwa ngokuthi ingxenye kaBhilana.  
Ngakho-ke abantu bakwaKhanyile uma befunga uNgwane basuka bengafungi uNgwane wakwaHlongwane. Basuke befunga ukhokho wabo ongahlangani nabantu baseMangwaneni.  
Enye yezinduna zeLembe uMdlaka kaSodumase wayezalwa kuyo lendlu kaNgwane noLanga. UMdlaka wayehola ibutho uFasimba. UMdlaka lona wayenomuzi eNsuze eNkandla owawaziwa ngokuthi kuseNhlonga lapho ithuna lakhe likhona. Omunye umuzi wakhe wawukwaKhwibi eduze kwakhona eNhlonga lapho sekusesizweni sakwaDlomo ngasenyakatho yenkosi yakhona. Lowo Mdlaka wazala indlalifa yakhe uNdwandwe owasala enkundleni oNdini mhla zingama 21 Ntulikazi 1883 uMntwana uZibhebhu Zulu egebenga izikhulu zeSilo uCetshwayo kaMpande. Yomibili lemizi kaMdlaka yayisekhona ngowe 1914
UNdwandwe Langa naye waba ngomunye wabantu bakwaLanga abawunothisa kakhulu umlando wesizwe sakwaLanga. Yena -ke wahlabana kakhulu empini yaseSandlwane. Kuthiwa kwaba nesikhathi lapho iNgisi elaseliphelelwe izinhlamvu zesibhamu lacela uNdwandawe ukuba alinikeze ithuba lokuthandaza lixhumane noMvelinqangi ngaphambi kokuba alibulale.Kuthiwa ngempela walivumela uNdwandwe lakhuluma noMdali. Kuthiwa lathi liqeda nje ukuthi ‘AMEN’ wabe eligwaza uNdwandwe lafela khona lapho. Ngaleso senzo sokubulala iNgisi uNdwandwe wazitholela izibongo ezithi ‘UMgwazi wabathi amen eSandlwane’ 
Kuyo lendlu kaLanga noNgwane kwabuye kwazalwa futhi elinye iqhawe uPhakathwayo(hhayi okwaQwabe) owabe eyinduna yeNgonyama uCetshwayo. Yena -ke uPhakathwayo wazala uMshinana esisazobuye sixoxe ngaye uma sesixoxa ngabakwaKhanyile.  
Kuhambe kwahamba izinsika zabantu bakwaKhanyile zagxila kakhulu endlini kaHamashe owazala uBhulu owazala uDenga owazala uMqumbela owazala uDube owazala uMadondo owazala uKisi 
Unina kaKhinyile waphinde wazala uMabhuqa, uNgqulunga(owazala abakwaMajola) uMthiyane, uLuthango noMqanjelwa owayebuye aziwe ngoLanga owazala abakwaLanga. Ozihasho zakhe zithi u’Langa ongenezindlebe’. Elinye igama lakhe lesithathu kwakunguShiyabantu. Wazala uGaqangana, uZizwezibili, uMcuthi, uSothole, nabanye 
Sicela uxolo nina bakaShiyabantu sehlulekile ukuthola ukuthi ngubanni owayezala uSodumase 
Ake ngime lapho nina bakaNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana (iSilo esibusayo njenganje leso) 
Shiyabantu!

Izithakazelo zakwaLanga

Sothole, 
Sodumase, 
Madevu aqgabul’inkomishi,
Phokophalala mnikolusha ngoba oludala lumbangela isilungulelo,
Shiy’abantu, 
Nyongo yendlovu, 
Madl’umlenze adele isidumbu, 
Madubandlela,
Ngwane, 
Mcwayi,
Gubhazi, Mlindeli,
Mdlaka kaSodumase

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo