Dube

AbakwaDube!!
……………………………………………………………………………………………

Abantu bakwaDube batholakala eNingizimu yesiswe sakwaMbonambi eduze nolwandle. Phela lezi zizwe zihlobene kakhulu. Indawo yabo enkulu iseduze komfula uMhlathuze, ikakhulu emngeneleni wawo uMhlathuze. Kuthiwa ngesikhathi sokubusa kukaKhushwayo, abantu bakwaDube bazinikezela embusweni woGodongane woYengo(inkosi uDingiswayo), kwaze kwathi noma sekubusa iLembe(inkosi uShaka) bazinikela kuye ukuze baphephe. Lokho kwenza ukuthi noma sekubusa uNzwakele, kodwa isizwe sakwaDube sasisakhosele ephikweni likaShaka.

Abantu bakwaDube baqale ukuba nenkinga ngesikhathi sokukhothama kwenkosi uShaka, lapho uMbombosh’omnyama(inkosi uDingane kaSenzangakhona) waqala khona ukuzingela bonke abantu abayizihlobo zeLembe. Phela uVemvane olumabala azibhadu(uDingane) ilona olwadla uNqetho wakwaKhuzwayo, lwadla uZihlandlo wakwa Mkhize. Ngokubaleka kwabantu bakwaCele(bebalekela ulaka lukaDingane), uMningi(wakwaCele) owabuya wayesakha umuzi waseMandlanzini, kwaze kwavela isizwe saseMandlanzini, noNzwakele wangena kulolo zungu lukaDingane, wabulawa nguye uDingane. Kwase kungukuqala kwalo usizi lwabantu bakwaDube. Ngoba baphoqeleka ukushiya izwe labo bawele uThukela, babe yimihambuma.

Kwathi uma uDingane esefuna ukubulala aqede abantu bakwaDube, ngenhlanhla eduze kwesizwe sakwaDube kwakukhona uNqoboka wakwaSokhulu, owanele wakuzwa lokhu wase ethatha omunye wondlunkulu bakaNzwakele owayekhulelwe wayomfihla kwakhe. Kwathi ekufeni kukaNzwakele umkakhe wathola umfana uHabane, okunguyena owaqhuba ulibo lwabantu bakwaDube. UNqoboka kwakungomunye wezihlobo zikaShaka owayesenqamukile ukuvakashela kwaZulu ngoba umhlobo wakhe uShaka wayesekhotheme, sekubusa isitha sakhe uDingane. Kuthe ukuba uDingane ehlulwe nguSimayedwa njengeLanga(inkosi uMpande kaSenzangakhona), wabaleka waze wayofela ezintabeni zoBombo. Ukhothama nje abantu bakwaDube wabahlakaza bagcwala izwe lonke. Iqoqwana labo lalakhe laphaya ngaphesheya koThukela kwaMandelu,eNyakatho nomfula uMvoti.

Ekufeni kukaNzwakele uDingane wathatha umngani wakhe wakwaZungu obizo lakhe linguMadlebe, indodana kaMgedeza, owayakhe eMpaphala ngaseNtumeni eShowe. Wabuye wathumela enye indoda yakwaZungu ukuba izoba yiso lakhe elibheke loMadlebe, ukuthi ulibheke kahle yini izwe lakwaDube, uDingane ayeselidlile. Lo kwakunguMahuhulo waseMahlabathini. UMahuhulo wabulawa nguMpande. Kwathi izinto sezimi kakhe kubusa uMpande kwezwakala ukuthi uNqoboka ufihle inkonyane kaNzwakele. La mahebezi ayeziwe ngumntwana uCetshwayo, ngoba ezwa ukuthi uHabane ucishe wabulwa yinyathi kuzingelwa, wasinda ngokuba alale phensi, yase imdovadova ngezinyawo.
Bacela ukuba uNqoboka alethe uHabane kubo, uma ngithi kube ngiqonde iNkosi uMpande kanye nomntwana I’Mamba yeVuna eyeth’ukuvuka yadl’abakayise”(uCetshwayo kaMpande)

Walethwa-ke ngempela uHabane, wemukelwa kahle, kwathiwa akayokwakha endaweni yakwaDube, kodwa yena kathandanga, wafuna ukuyozihlanganisa nabantu bakubo ngaphesheya koThukela, kwaMandelu.
……………………………………………………..


Abakhosi akwaDube.

USodubo, ekukhothameni kwakhe kwabusa uGwabini..

Walandelwa uGwabini.

Kwalandela indodana yakhe uKhushwayo.

Kwalandela uNzwakele owalandelwa indodana yakhe uHabane.

Owalandelwa uNtungelezane

Owalandelwa uMagemegeme obusayo.
………………………………………………………..


Izithakazelo zakwaDube!!

Nyamazane
Mbuyazi, Lushozi
Mafukuzela
Nzwakele , Bayi
Dub’elimthende!
Maqham’ehleli njengegwababa!
Khushwayo, Donda
Silwan’esihle!
Mbuyazi akathekel’emanxulumeni!
Mp’iyahlehla
Mageza ngobisi-abanye begeza ngamanzi
 
…………………………………………………………………………….
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo