Mathenjwa

AbakwaMathenjwa!!
…………………………………………………………………..

Abantu bakwaMathenjwa njengamanje batholakala laphaya ezintabeni zaseNgwavuma, indawo yabo yaziwa ngokuthi kuseManyiseni. Empeleni abantu bakwaMathenjwa basemngceleni waseSwazini neMozampiki kanye nelakwaZulu. Uma ufika endaweni ebizwa ngeminye imizi yakwaMathenjwa okuthiwa kuseKuhleni, yilapho ofike ukuthole khona lokhu engikhuluma ngakho. Yingakho nje laba bantu ubathola bekhuluma kakhulu isiSwazi kunolukaMageba.

Imvelaphi yabakwaMathenjwa!!

Kuthiwa abantu bakwaMathenjwa bavela eSwazini, kodwa kuthiwa ukudabuka kwabo kwangempela, kuxhumane nabeSuthu abangabaPedi, lapha okuthiwa zivela khona zonke izizwe ezakhele elakwaNgwane. Bake bahlaselwa nguLubelo wakwaMngomezulu, babaleka baze bacela ukukhoseliswa yinkosi uMpande kaSenzangakhona owabanika indawo kwaHlabisa, okwaba ngokwesikhashana. Babakhe phakathi komfula uMsunduze kanye noMduna. Kwathi ukuba bezwe kuthi uLubelo usekhotheme, kanti futhi kunendawo ezweni lakubo engakhiwe muntu basuka endaweni yakwaHlabisa bayokwakha luleyo ndawo eyayixhumene nomfula uSuthu. Sengathi ukusuka kwabantu bakwaMathenjwa endaweni lapho uMpande ayebabeke khona kwabadalela uhlevane kuMsimude(uMpande) ngoba wabahlasela. Babaleka baze beqa uSuthu bayokwakha endaweni okwase kungeyamaPutukezi ngaleso sikhathi. Kwaze kwathi sekuphethe amaNgisi kulo lonke leli likaMthaniya, babuya abantu bakwaMathenjwa bazokwakha endaweni yabo yaseManyiseni. Ngesikhathi bebuya ezweni labo abahlezi kulo kuze kube manje babeholwa nguMtshelekwana kaGamula..

…………………………………………………………………..
Ubukhosi bakwaMathenjwa!

uLubhoko
|
uMusi
|
uSibothi[uDlamini]
|
uManyalala
|
uMzikubola[uMuntukubola]
|
uGamula
|
uMtshelekwana
|
uSibhamu
|
uShikishi

………………………………………………………………..
Izithakazelo zakwa-Mathenjwa


Mgabadeli,
Wena owagabadela inkundla kwaBulawayo,
Dumakude, Mageba,
Ndabezitha! 
………………………………………
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo