Zuma

AbakwaZuma!!!

Ukuze kuthiwe ngabakwaZuma kwathathelwa edlozini labo uZuma owazala uDzama.. Owayephila ngezinkathi zikaLuzumana wakwaZulu..
Imvelaphi yabantu bakwaZuma ngabeSuthu, aBatlokwa. Baliqhamukisa eLisuthu banqamula ezintabeni zoKhahlamba behla njalo baze bafika oThukela. Ekuluweleni kwabo baficana nesizwe saseMadekeni, esasibuswa nguMnikadi. AMadeke abafundisa ukutshalwa kommbila into bona ababeyeshwama. Isisho sesiZulu sithi umbeki weNkosi uzithela isisila akabusi nayo. Abantu baseMadekeni bafundisa abantu bakwaZuma ukutshala ummbila babafundisa nokuthi udliwa kanjani, kodwa bona kabadlanga ummbila kuphela kodwa base bedla nezwe laMadeke.

Izwe elasala ladliwa nalo futhi ngaMakhabela. Kuthe besazihlalele benethezekile abantu bakwaZuma kwafika impi yeLembe, eyayishakazisa lonke izwe. Kwathi inkosi eyayibusa amaNxamalala(abakwaZuma) ngaleso sikhathi, uMatomela, wanikela ngendodana yakhe kanye nezinye izinsizwa ukuba ziyoba ngamabutho kaShaka. Indodana yakhe kwakunguSiguqa nomaUSondaba. Kodwa uSiguqa wabuye wabulawa ukufa akabe esaqhubeka nokuba yibutho likaShaka. Owagcina eyindlalifa kwaba nguMsholozi kodwa ngokubambela umnawabo kaSiguqa uLugaju.

Ngokwenza kukaMatomela ukuba azinikele kuShaka, kwenza ukuba abantu bakwaZuma bangathinteki lapho babakhe khona. Kodwa kwathi ukuba kukhothame iLembe, uDingane wafuna ukushabalalisa zonke izihlobo nabangani bakaShaka. UMsholozi wezwa ukuthi umakhelwane wakhe uZihlandlo waseMbo(wakwaMkhize), ubulewe nguDingane, kwathi emva kokuxoxisana nezikhulu zakwaZuma, babona ukuthi isigwaca esihle ngesishoshayo. Basuka abantu bakaMsholozi endaweni yakubo ngaphezu koThukela, babaleka.

Kuthe bengakafiki endaweni okuthiwa manje nguMgungundlovana, bazithela empini yakwaZulu isibalindele. Phela uMbombosh’omnyama(uDingane) wayenamehlo nezindlebe ayesewabeke kulo lonke izwe. Eduze kwabantu bakwaZuma kwakukhona uSotobe kaMangalala (wakwaSibiya) owayakhe eduze komfula iNadi, owayehlezi ebeke iso nendlebe ukuthola ukuthi abantu bakwaUma benzani. Nguyena owazisa uDingane ukuthi uMsholozi nabantu bakhe sebelishiya elengabadi. Yikho-ke uDingane athumela amabutho akhe ukuba ayovimba. Umphumela walokhu kwaba ukufa kukaMsholozi. Abantu bakhe babuyela emuva begqutshwa okwezimvu. Kodwa kwathi kungazelele muntu, uLugaju, owayengaphathekile kahle ngokuhlala ngaphansi kombuso kaDingane, wanyamalala nabanye abantu bakwaZuma. Uze watholakala ngaseMgungundlovu. Endaweni manje esibizwa ngokuthi kukwaNxamalala, sebengaphansi kwendodana kaLugaju uMafahleni. Indlu kaMsholozi yona yedlulela eMpendle, isiholwa nguMnyakanya kaMsholozi owazala uNdukuyakhe…

Ukwelamana kwaMaNxamalala..

UZuma wazala uDzama

Yena wazala uMaphuma nabanye.

UMaphuma wazala uZitho owazala uMndlovu nabanye..

UMndlovu wazala uMgebhe owazala uShisa nabanye.

UShisa yena wazala uMatomela nabanye..

UMatomela wazala uMsholozi, uSiguqa kanye noLugaju..

ULugaju wazala uMafahleni..

Kwathi uMsholozi yena wazala uMnyakanya owazala uNdukuyakhe…

Izithakazelo zakwaZuma!!!

Nxamalala

Mndlovu,
Mafahleni,
Nina bakaLugaju kaMatomela kaShisa.
Mashingizela ashiye impi yakhe,
Dwala elibushelelezi.
Maphum’phethe inyama ngala, amasi ngapha, nobukhosi namasi ngapha, nobukhosi phambili.

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo